Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen och EU

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 38/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjuosto
E 36/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamista ja rahoitusta vuonna 2020 koskevista toimenpiteistä Yhdistyneen Kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyen
E 37/2019 vp
Valtineuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisäavun myöntämisestä Jordanian kuningaskunnalle
E 34/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Brexit: Tieliikenteen (EU) 2019/501 ja lentoliikenteen (EU) 2019/502 varautumisasetusten soveltamisaikataulun muuttaminen
E 35/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muutoksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No 1309/2013 Euroopan Globalisaatiorahastosta (2014-2020)

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 7/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
U 6/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)
U 5/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (pakokaasupäästöjä koskevan asetuksen muuttaminen RDE-päästötestin suhteen)
U 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan uuden sopimuksen neuvottelemisesta (ns. Post-Cotonou-neuvottelut)
U 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Indonesian kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 10/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
SÄ 6/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder
SÄ 7/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
SÄ 8/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
SÄ 9/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

 Riksdagens EU-utskott

 EU-aktörer

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter