Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskotten

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Utskotten tillsätts för en valperiod, det vill säga för fyra år i sänder. Utskottens sammansättning motsvarar riksdagspartiernas styrkeförhållanden.

 Senaste betänkanden

FvUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
GrUB 1/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
KoUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
UtUB 2/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
KuUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik

 Senaste utlåtanden

EkUU 2/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
FvUU 6/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UndUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018