Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
FvUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
16
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Onsdag 25.9.2019 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentet och rådet om en ny visumkodex och om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Antecknas för kännedom. 
4
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Utskottet hör: 
biträdande justitieombudsman
Pasi
Pölönen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
EU-asiantuntija
Jassi
Saurio
justitieministeriet
specialsakkunnig
Virpi
Koivu
justitieministeriet
6
Statsrådets utredning: Resultattavla för rättskipningen i EU 2019
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 11.40
specialsakkunnig
Marja
Reijonen
justitieministeriet
inrikesministeriet
7
Subsidiaritetsförfarande
Det antecknas att inga subärenden är aktuella i utskottet. 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 26.9.2019 kl 12.15. 
Senast publicerat 2019-09-20 13:04:15

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi