Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
FvUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
FvUB 4/2019 rd
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
38
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Linda
Viitala
inrikesministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Niklas
Vainio
justitieministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
Helsingfors förvaltningsdomstol
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Grundlagsutskottet: GrUU 7/2019 rd. 
Utskottet hör: 
kl. 11.30
lagstiftningsråd
Niklas
Vainio
justitieministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Virpi
Korhonen
justitieministeriet
biträdande dataombudsman
Jari
Råman
dataombudsmannens byrå
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
professor
Tomi
Voutilainen
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Riksdagens justitieombudsmans kansli
bilaga
justitiekanslersämbetet
bilaga
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
Brottspåföljdsmyndigheten
bilaga
Tullen
bilaga
Skatteförvaltningen
bilaga
Folkpensionsanstalten
bilaga
Magistraten i Nyland
bilaga
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
bilaga
Nylands arbets- och näringsbyrå
bilaga
förläggningen i Joutseno
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Helsingfors förvaltningsdomstol
6
Övriga ärenden
Veckoplan 
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 19.11.2019 kl 12.15. 
Senast publicerat 2019-11-15 13:33:18

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 47—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi