Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
LaUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
LaUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
21
2019 rd
Lagutskottet
Tisdag 22.10.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Statsrådets redogörelse
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
finansministeriet
Brottspåföljdsmyndigheten
Västra och inre Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Utskottet hör: 
centralkriminalpolisen
dataombudsmannens byrå
Finlands nationella medlem
Lilja
Limingoja
Eurojust
advokat
Jussi
Sarvikivi
Finlands Advokatförbund
professor
Sakari
Melander
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
inrikesministeriet
finansministeriet
Gränsbevakningsväsendet
bilaga
Helsingfors tingsrätt
bilaga
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 24.10.2019 kl. 10.15. 
Senast publicerat 2019-10-18 13:09:06

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 43—50/2019

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi