Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 5/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
StoUU 6/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
23
2019 rd
Stora utskottet
Fredag 18.10.2019 kl. 13.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet lausunnot
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ekonomiutskottet: EkUU 3/2019 rd. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Serbien
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaUU 4/2019 rd. 
5
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ekonomiutskottet: EkUU 4/2019 rd. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
6
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av förordningen (EG) nr 2012/2002 om ekonomiskt stöd till medlemsstater i syfte att täcka allvarliga ekonomiska påfrestningar på dem i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen utan avtal (förordningen om solidaritetsfonden)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Selvitysasiat
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.6.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka- terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Timo
Harakka
Avustajinaan:neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiroasiantuntija Elisa Palminensosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Yrsa Nymanoikeusministeriöhallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
8
Mötet i Europeiska unions råd 8.7.2019 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Timo
Harakka
Avustajinaan:neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiroasiantuntija Elisa Palminensosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Yrsa Nymanoikeusministeriöhallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
9
Mötet i Europeiska unions råd 24.10.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 24.10.2019 (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka))
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Timo
Harakka
Avustajinaan:neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiroasiantuntija Elisa Palminensosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Yrsa Nymanoikeusministeriöhallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Asiantuntijakuuleminen
10
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Utskottet hör: 
ambassadör
Raili
Lahnalampi
utrikesministeriet
11
Övriga ärenden
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 23.10.2019 kl. 13.00 
Senast publicerat 2019-10-18 10:43:21

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 43/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 43—1/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi