Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
EkUB 1/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 2/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
24
2019 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 14.11.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
miljökemist, FD
Jari
Natunen
bilaga
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: arbets- och näringsministeriet, finansmnisteriet, Finansinspektionen, Finnvera Abp, Statens revisionsverk, Statskontoret, Business Finland Oy, Finlands näringsliv rf, Näringslivets forskningsinstitut ETLA. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Regeringens proposition
Förberedande debatt fortsätter. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
konsultativ tjänsteman
Jarmo
Huotari
finansministeriet
bilaga
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Sofia
Aspelund
justitieministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Sari
Alho
arbets- och näringsministeriet
bilaga
gruppchef
Paula
Hannula
Konkurrens- och konsumentverket
bilaga
jurist
Anu
Kettunen
Finansinspektionen
bilaga
datasäkerhetsexpert, jurist
Sanna
Sahlman
Transport- och kommunikationsverket
specialsakkunnig
Anu
Santaharju
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
intressebevakningsexpert
Tiina
Vyyryläinen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
bilaga
expert
Sanna-Maria
Bertell
Finlands näringsliv rf
bilaga
expert
Karoliina
Katila
Företagarna i Finland rf
bilaga
biträdande dataombudsmän
Anu
Talus
dataombudsmannens byrå
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
bilaga
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Frånvarande med förhinder: 
marknadsdomstolen
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 14.11.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-11-13 14:25:30

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 46—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi