Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

​Senaste utskottsutlåtanden

GrUU 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner
JsUU 6/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
KuUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
JsUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
MiUU 6/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
JsUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
GrUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
FrUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
MiUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
MiUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
KoUU 4/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
FvUU 7/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
JsUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
EkUU 2/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
GrUU 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
FvUU 6/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UndUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
ShUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
KuUU 2/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
KuUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FrUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FsUU 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
LaUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
FvUU 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till återtagandeavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland (återtagandeavtal med Vitryssland)
FvUU 5/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
LaUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UtUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
GrUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
FsUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
KoUU 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
AjUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
AjUU 1/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
GrUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
MiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
JsUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
KoUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)
KoUU 2/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
LaUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
FvUU 46/2018 rd
Utredning av rätten att trots sekretessbestämmelserna till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning
StoUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
FvUU 45/2018 rd
Statsrådets utredning: Ett brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
JsUU 27/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
JsUU 28/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi