Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

​Senaste utskottsutlåtanden

AjUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
AjUU 1/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
GrUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
MiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
JsUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
KoUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)
KoUU 2/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
LaUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
FvUU 46/2018 rd
Utredning av rätten att trots sekretessbestämmelserna till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning
StoUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
FvUU 45/2018 rd
Statsrådets utredning: Ett brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
JsUU 27/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
JsUU 28/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
JsUU 29/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning
JsUU 30/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
EkUU 70/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
EkUU 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
GrUU 79/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
KoUU 48/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
MiUU 55/2018 rd
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment)
JsUU 26/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier
KoUU 47/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
FvUU 44/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
MiUU 54/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
GrUU 78/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
GrUU 77/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 74/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
GrUU 71/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 75/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
GrUU 76/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 72/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den
MiUU 51/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
MiUU 52/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
MiUU 53/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen vid den 14:e konferensen mellan parterna i konventionen
GrUU 73/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
KuUU 19/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
GrUU 70/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 69/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
LaUU 35/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
GrUU 65/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
MiUU 50/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier
EkUU 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
EkUU 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
GrUU 64/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen