​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 102/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Riksdagsärende
E 103/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Riksdagsärende
E 104/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muuttamiseen

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 44/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Riksdagsärende
U 45/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus)

Riksdagsärende
U 41/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 44/2021 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om en omstrukturering av unionsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Riksdagsärende
SÄ 45/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Riksdagsärende
SÄ 46/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller anmälan av kompensation i samband med en global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen