​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 107/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi
E 108/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma sen monivuotiset tekniset suuntaviivat
E 109/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 46/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)
U 47/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 8/2020; Euroopan unioni)
U 45/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta (esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 60/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet
SÄ 58/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet
SÄ 59/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen