​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 100/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Riksdagsärende
E 99/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tilinpäätös vuodelta 2021

Riksdagsärende
E 98/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 60/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta ukrainalaisia ajokortteja ja linja- ja kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyksiä koskeviksi erityisiksi ja väliaikaisiksi toimenpiteiksi

Riksdagsärende
U 54/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Angolan tasavallan välisen investointien helpottamista koskevan sopimuksen neuvotteleminen

Riksdagsärende
U 55/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 66/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Riksdagsärende
SÄ 67/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling

Riksdagsärende
SÄ 65/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och om upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG