​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 148/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen

Riksdagsärende
E 147/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Riksdagsärende
E 146/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 68/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

Riksdagsärende
U 63/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)

Riksdagsärende
U 64/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 76/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

Riksdagsärende
SÄ 75/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Riksdagsärende
SÄ 74/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013