Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är med dess 57 medlemsländer världens bredaste regionala samarbetsforum för säkerhet. Utöver de europeiska länderna ingår även bland annat USA och Kanada och vissa centralasiatiska länder. OSSE:s institutioner, inklusive den parlamentariska församlingen, inrättades genom den så kallade Parisstadgan 1990. Församlingen höll sitt första möte i Budapest 1992.

OSSE ser på säkerheten i ett brett perspektiv. Till de viktigaste arbetsområdena hör rustningskontroll och nedrustning, förebyggande diplomati, demokratiarbete, förtroendeskapande verksamhet, främjande av de mänskliga rättigheterna, ekonomisk trygghet och miljösäkerhet. Organisationen strävar efter att föra samman staterna som jämbördiga parter för att diskutera och komma överens om åtgärder som höjer säkerheten i enskilda länder och på ett överstatligt plan.

Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling​ består av sex medlemmar och sex ersättare. Delegation lämnar årligen en berättelse till riksdagen om verksamheten i den parlamentariska församlingen.

Delegationens sekretariat är förlagd till riksdagens internationella avdelning.

Församling med över 300 parlamentariker från OSSE-länderna

Den parlamentariska församlingen samlar över 300 parlamentariker från medlemsländerna. Antalet representanter från varje land avgörs av landets folkmängd. En av de 57 medlemsstaterna, nämligen Vatikanen, har inget parlament och deltar därför inte i den parlamentariska församlingen. 

Den parlamentariska församlingen har bland annat i uppgift att följa med att OSSE:s mål nås, diskutera de ämnen som kommer upp i OSSE:s ministerråd och på toppmötena samt att stödja demokratiska institutioners verksamhet och främja fredliga lösningar på konflikter. Församlingen ger ministerrådet rekommendationer och förslag. I de resolutioner som antas i plenum tar församlingen ställning till aktuella händelser i den internationella politiken.

Församlingen samlas till sin årliga session i juli. Då väljs också en president (ordförande) som företräder församlingen mellan sessionerna. Ilkka Suominen var president för församlingen 1992-1994 och Ilkka Kanerva 1992-1994. Finland har två gånger varit värd för församlingens sesssion, åren 1993 och 2015.​

Den näst viktigaste mötesformen är vintermötena. Det första hölls i Wien i februari 2002. Vid vintermötena sammanträder det ständiga utskottet och fackutskotten.

Vid sommarsessionen väljer församlingen president och nio vice presidenter. Presidenten väljs för ett år i taget och kan omväljas för ytterligare ett år. Mandatperioden för vice presidenterna är tre år.

I församlingens ständiga utskott (Standing Committee) sitter utöver presidiemedlemmarna även ordförandena i medlemsländernas delegationer samt utskottsmedlemmarna. Det ständiga utskottet bereder de ämnen som ska tas upp under plenarsessionen och det kan vid behov godkänna resolutioner i brådskande politiska frågor. Vidare väljer det huvudtemat för varje session.

Det finns tre fackutskott (General Committees): utskottet för politiska frågor och säkerhetsfrågor, utskottet för ekonomi, vetenskap, teknik och miljö samt utskottet för mänskliga rättigheter, demokrati och humanitära frågor. Dessutom kan församlingens president tillsätta temporära (ad hoc) utskott och arbetsgrupper för att behandla aktuella frågor samt utse specialrepresentanter.

Församlingens presidium (byrå) består av presidenten, vice presidenterna, skattmästaren och utskottens presidier.

Kommunikationen mellan församlingen och OSSE:s andra institutioner säkerställs bland annat genom att OSSE:s ständiga råds (Permanent Council) ​ordförande och ledande tjänstemän deltar i plenarsessionen. Församlingens president har i sin tur rätt att yttra sig vid det ständiga rådets möten. 

OSSE:s sex officiella språk är engelska, franska, italienska, ryska, spanska och tyska.

Valobservation

En av OSSE:s centrala uppgifter är att övervaka de demokratiska institutionerna och funktionerna, däribland förrättandet av val. Församlingen skickar parlamentarikerdelegationer för att övervaka i första hand parlamentsval i medlemsländerna. I vissa fall övervakas också presidentval. I fråga om valobservation samarbetar församlingen med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (Odihr​) och andra internationella organisationer.

Andra institutioner inom OSSE

OSSE:s högsta beslutande organ är utrikesministermötet (ministerrådet), som sammanträder en gång per år. Permanenta rådet, som sammanträder i Wien varje vecka, är ett centralt beslutsfattande organ. Permanenta rådet utgörs av medlemsländernas ständiga representanter och leds av ordförandelandet. Andra viktiga beslutande organ är säkerhetsforumet och forumet för ekonomi, vilka sammanträder regelbundet. 

OSSE har dessutom en rad organ och institutioner vars huvudsakliga uppgift är att följa upp genomförandet av förhandlingsresultaten. Hit hör bland annat kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (Odihr), minoritetsombudsmannen, medierepresentanten samt Medlings- och skiljedomstolen. Också den parlamentariska församlingen granskar hur avtal och förbindelser efterlevs.

OSSE:s missioner, dvs. representation på fältet, inrättas i områden där det behövs internationell närvaro. Missionernas mandat, roll och storlek varierar beroende på land och avgörs av permanenta rådet.​

OSSE finansieras av medlemsstaterna. Varje medlems betalningsandel fastställs separat för varje år. Merparten av budgeten läggs på fältarbetet. Budgeten uppgår totalt till 145 miljoner euro.

OSSE började med KSSE i Helsingfors 1975

Det samarbete som lett fram till OSSE fick sin början med den första konferensen för säkerhet och samarbete i Europa (KSSE) och dess slutakt som undertecknades i Helsingfors 1975. De 35 stater som undertecknade slutakten kom överens om regelbundna mellanstatliga möten för att följa upp att rekommendationerna i slutakten följdes.

Rekommendationerna gällde såväl militär som civil säkerhet, däribland ekonomi, miljöfrågor, mänskliga rättigheter samt samarbete inom kultur och utbildning. Fram till 1990 fortlöpte arbetet inom KSSE genom en rad möten och konferenser. Organisationens institutioner inrättades 1990 och namnet ändrades till OSSE 1995.