Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen IPU

IPU (Inter-Parliamentary Union) bildades 1889 och är världens äldsta och största interparlamentariska samarbetsorganisation. Finlands grupp bildades 1920 och sedan 1921 har riksdagens delegation deltagit i så gott som alla IPU-konferenser, dvs. församlingar. Organisationen utgör ett globalt diskussionsforum för parlamentariker och syftar till att främja fred och demokrati.

Samtliga 200 riksdagsledamöter i Finlands riksdag är medlemmar i IPU, men endast styrelsen för Finlands grupp deltar regelbundet i IPU:s arbete. Styrelsen utses bland riksdagsledamöterna och har åtta medlemmar och lika många ersättare. Styrelsen utser i sin tur Finlands delegation vid IPU:s församlingar. Delegationens sekretariat finns vid riksdagens internationella avdelning.

Så gott som alla nationella parlament i världen är medlemmar i IPU. Dessutom finns det nio associerade medlemmar, däribland Europaparlamentet och Europarådet.​

Församlingen sammanträder två gånger om året

Församlingarna är IPU:s viktigaste verksamhetsform och de ordnas två gånger om året. Vårförsamlingarna är större och kongressplatserna alternerar mellan länderna. Höstförsamlingarna ordnas i något mindre skala i Genève, där också organisationens sekretariat finns. Den stora församlingen brukar ha omkring 700 delegater och den mindre cirka 500 delegater. Dessutom deltar en lång rad tjänstemän och diplomater.

I samband med församlingarna sammanträder bl.a. de tre ständiga utskotten och IPU-rådet, där det ingår tre parlamentariker från varje medlemsland. Parallellt med församlingarna ordnas möten för parlamentens generalsekreterare (ASGP).

Sex ledamöter från Finland brukar delta i vårförsamlingen och fem ledamöter i höstförsamlingen i Genève. På senare år har demokratiarbete, säkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter, barnens ställning, hållbar utveckling och jämställdhet mellan könen fått en framträdande roll på agendan.

I medlemsländerna ordnar IPU kurser och seminarier om olika teman och publicerar studier och utredningar. Organisationen har också två webbaserade databaser, PARLINE och PARLIT, med information om parlamenten världen över och en publikationsdatabas med uppgifter och om kvinnliga politiker. I FN har IPU observatörsstatus och står i nära samarbete med FN och dess fackorgan.

Verksamheten finansieras av medlemsländerna och genom frivilliga bidrag. Budgeten för 2013 uppgick till 13,6 miljoner schweiziska franc (ca 11 miljoner euro).

Sedan 1921 har IPU haft sitt huvudkontor i Genève i Schweiz. Det internationella sekretariatet med omkring 45 medarbetare förbereder IPU-församlingarna och svarar för den löpande verksamheten. Rådet (Governing Council) utser sekretariatets generalsekreterare för en fyraårsperiod.

Utskott

IPU har tre ständiga utskott med ledamöter från samtliga medlemsländer: utskottet för fred och internationell säkerhet (Committee on Peace and International Security), utskottet för hållbar utveckling, ekonomi och handel (Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) och utskottet för demokrati och mänskliga rättigheter (Committee on Democracy and Human Rights). Utskotten sammanträder två gånger om året i samband med församlingarna.

Dessutom har Interparlamentariska unionen slutna utskott och arbetsgrupper vars uppdrag slås fast från fall till fall. Ett av de viktigaste utskotten är utskottet för parlamentarikers mänskliga rättigheter (Committee on the Human Rights of Parliamentarians). Utskottet undersöker klagomål som gäller kränkningar av parlamentarikers mänskliga rättigheter. Drygt tusen fall har varit uppe och i en stor del av dem har parterna kunnat enas om en tillfredsställande lösning.

Övriga organ

Rådet (Governing Council) utser generalsekreteraren och presidenten och svarar för de stora administrativa (bl.a. budgeten) och politiska linjerna. I rådet ingår tre ledamöter från varje medlemsland. Rådet sammanträder i samband med församlingarna. Presidenten är ordförande i rådet under en treårsperiod.

Styrelsen (Executive Committee) är IPU:s administrativa organ och förbereder rådets och församlingarnas verksamhet. Styrelsen har sjutton ledamöter som väljs av rådet för fyra år i sänder. Presidenten, som utses av rådet, är ordförande också i styrelsen.

Sedan 1986 har de kvinnliga parlamentarikerna före IPU-församlingarna samlats till en dagslång session där de diskuterar gemensamma mål för aktiviteterna vid församlingarna. Sedan 1990 har mötena samordnats av en särskild kvinnokommitté (Meeting of Women Parliamentarians). Kommittén kan komma med rekommendationer till rådet och har bland annat lyckats öka den kvinnliga representationen i IPU:s officiella organ.