​​​​​​​​​​​

Internationell verksamhet

Riksdagsledamöterna företräder Finland också i internationella sammanhang. Finländska ledamöter sitter regelbundet med i nio interparlamentariska organisationer. Dessutom förekommer ett livligt besöksutbyte med andra parlament. Talmansmötena utgör en viktig del av det interparlamentariska samarbetet.

Interparlamentariska organisationer

Riksdagen väljer inom sig Finlands företrädare i internationella organisationer. Riksdagsgrupperna är representerade i organen utifrån sina styrkeförhållanden och sin storlek. Som regel väljs företrädarna i början av valperioden. Arbetet består ofta i att riksdagsledamöterna deltar i möten och seminarier och på så sätt påverka olika frågor. I Nordiska rådet och Europarådet försiggår arbetet framförallt i utskott.

Interparlamentariska unionen (Inter-Parliamentary Union) är den äldsta interparlamentariska samarbetsorganisationen (inrättades 1889) och den enda som inte har något organ för samarbete mellan regeringarna. En viktig uppgift för de övriga interparlamentariska organen är att följa upp regeringssamarbetet inom respektive organisation.

Forum för internationella frågor

Forumet för internationella frågor har i uppgift att utveckla delegationernas och utskottens internationella arbete. Forumet sammanträder en eller två gånger per år på kallelse av talmannen. I forumet ingår presidiet, utskottsordförandena, ordförandena i de delegationer som valts av riksdagen och talmanskonferensen och en företrädare för utrikesministeriet. Forumet bereder årligen plenardebatterna om internationella frågor.

Forumet analyserar under ledning av talmännen och i samverkan med utrikesutskottet vilka ur finländskt perspektiv viktiga teman riksdagens delegationer kunde lyfta fram på internationella arenor. Forumet försöker också ge riksdagen större synlighet och stärka sammanhållningen i internationella frågor.

Internationella talmansmöten och parlamentariska besöksutbyten

På internationella talmansmöten får talmännen behandla aktuella internationella frågor och diskutera parlamentens roll på internationella arenor. Det ordnas talmansmöten dels för talmännen i parlamenten i Europa, dels för talmännen i hela världen. Talmännen i de nordiska och de baltiska parlamenten har täta kontakter med varandra.

Det parlamentariska besöksutbytet är ett viktigt led i riksdagens internationella samarbete. Varje år får Finland besök av flera hundra parlamentariker från olika länder i världen. Gästerna informeras om vårt land, vårt samhälle, vår ekonomi och vår kultur ur många olika perspektiv.

Vänskaps- och samverkansgrupper

Riksdagen har omkring sextio vänskaps- och samverkansgrupper som har bildats av ledamöterna. Avsikten med grupperna är att värna kontakterna med parlamenten i olika länder och landsgrupper och lära känna deras kultur och samhällssystem. Vänskapsgrupperna är ett komplement till riksdagens officiella internationella samarbete. De är särskilt viktiga när de officiella kontakterna av en eller annan orsak är obefintliga.

Se en förteckning över vänskapsgrupperna​