Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen

Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC, Baltic Sea Parliamentary Conference) grundades 1991 och syftar till att stärka den politiska dialogen och främja samarbetet mellan såväl de nationella parlamenten från länderna kring Östersjön som de regionala parlamenten och vissa regionala organisationer. BSPC strävar efter att slå broar mellan parlament i EU-länder och parlament i områden som inte hör till EU.
 
BSPC är dessutom en katalysator för det mellanstatliga samarbetet inom Östersjöstaternas råd (Östersjörådet; CBSS, Council of Baltic Sea States). I Finland samordnas arbetet inom Östersjörådet av utrikesministeriets enhet för regionalt samarbete.

Fem ledamöter från Finlands riksdag deltar i den parlamentariska Östersjökonferensen. För varje medlem i den finländska delegationen utses en ersättare. De finländska parlamentarikerna deltar året runt i BSPC:s arbete genom den ständiga kommittén och arbetsgrupperna. Dessutom har ledamöterna ofta rapporteringsansvar i särskilda frågor. Den finländska delegationen ordnar också egna möten regelbundet.

Ordförandeskapet i BSPC cirkulerar och byts i samband med den årliga Östersjökonferensen, som också är organisationens högsta beslutande organ. Konferensen utmynnar i en resolution med politiska rekommendationer till regeringarna i Östersjöländerna.

Ständiga kommittén beslutade 25.2.2022 att tills vidare avbryta allt samarbete och alla projekt med Ryssland till följd av Rysslands attack mot Ukraina. ​

Parlamentariska Östersjökonferensens nationella delegationers ordförande antog 12.3.2022 en resolution om att Ryska federationens BSPC-medlemsparlamenten (statsduman, federationsrådet, regionala församlingarna) utesluts från det parlamentariska Östersjösamarbetet tills dess att samarbetet grundar sig på respekt för de folkrättsliga grundprinciperna.

Ständiga kommitténs deklaration om kriget i Ukraina 12.3.2022​

Målsättning och internationellt samarbete

BSPC:s Östersjösamarbete är praktiskt inriktat, öppet och framtidsorienterat. Målet är att skapa nya kontakter och utnyttja synergieffekter i beslutsfattandet. Under de senaste decennierna har fokus framför allt legat på följande frågor: eutrofieringen, säkerheten till sjöss, energisamarbete och effekterna av klimatförändringen, grön tillväxt och energieffektivitet, sjöfartspolitik och civil säkerhet, arbetsmarknaden och den sociala välfärden, människohandel och innovationer inom social- och hälsovårdssektorn. Också samarbetet inom kultur, ungdomsarbete, utbildning och vetenskap har alltid haft en synlig roll.

Rötterna till dagens parlamentariska Östersjösamarbete finns i Finland. Det var talman Kalevi Sorsa som i början av 1990-talet lyfte fram tanken om närmare parlamentariskt samarbete mellan Östersjöstaterna. Den första konferensen ordnades i Helsingfors 1991. Under konferensen uppmanade parlamentarikerna sina regeringar att bl.a. bilda ett särskilt organ för Östersjöländernas mellanstatliga samarbete. Konferenserna kretsade inledningsvis främst kring omvälvningarna i det forna östblocket och strävandena till marknadsekonomi, men tämligen snart blev den sårbara Östersjömiljön den viktigaste prioriteten.
 
I dag är BSPC en aktiv organisation med ett stort internationellt nätverk. Den samarbetar nära med skyddskommissionen för Östersjöns marina miljö (Helcom), Nordiska rådet, forumet för social dialog i Östersjöområdet (BSLF), Europeiska unionen, den nordliga dimensionens partnerskap för folkhälsa och socialt välbefinnande (NDPHS), de baltiska ländernas parlamentariska församling, Östersjöregionens samarbetsforum (BSSSC), Östersjöns utvecklingsforum (BDF) samt den parlamentariska församlingen för ekonomiskt samarbete kring Svarta havet (Pabsec).

Överenskommelser och arbetsordning

Samarbetet inom BSPC och formerna för samarbetet bygger i hög grad på den arbetsordning som godkändes vid Östersjökonferensen 1999. Arbetsordningen har kompletterats och uppdaterats ett flertal gånger.

Medlemmar

Medlemmar i den parlamentariska Östersjökonferensen: parlamenten i de elva staterna kring Östersjön (Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryska federationen, Sverige och Tyskland), elva regionala parlament (Fria hansestaden Bremen, Fria hansestaden Hamburg, Färöarna, Grönland, Kaliningradområdet, Karelska republiken, Leningrad oblast, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, S:t Petersburg och Åland) och fem interparlamenteriska samarbetsorgan (Baltiska församlingen, Europarådets parlamentariska församling, Europaparlamentet, Nordiska rådet och OSSE:s parlamentariska församling).

Sekretariat

Östersjökonferensens sekretariat befinner sig i Mecklenburg-Vorpommerns parlament i Schwerin. Sekretariatet upprätthåller webbplatsen www.bspc.net. Varje lands delegation har dessutom ett eget, nationellt sekretariat. Den finländska delegationen har sitt sekretariat vid riksdagens internationella avdelning.