​EU-fördrag

Uppdaterade (konsoliderade) versioner av EU:s fördrag finns på alla officiella EU-språk i databasen Eurlex. De ursprungliga versioner som gällde när respektive fördrag godkändes finns i Europeiska unionens traktasamling.

​Fördragen i ursprunglig version

Finlands författningssamlings fördragsserie 102–103/1994

 • Efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag finns de grundläggande fördragen, ändringsfördrag, tidigare anslutningsfördrag och kompletterande fördrag från 1957–1994.

Romfördraget och Maastrichtfördraget

 • Finns på engelska och franska i Official journal of the European Communitites OJ C 224, 1992/Journal officiel des Communautés européennes JO C 224, 1992

Amsterdamfördraget

Nicefördraget

 • Europeiska gemenskapernas officiella tidning EGT C 80, 2001
 • RP 93/2001 rd, som bilaga

Lissabonfördraget

 • Europeiska unionens officiella tidning EUT C 83, 2010

De ursprungliga versionerna av fördragen finns också i FN:s fördragsdatabas United Nations Treaty Collection.

​De gällande fördragen i konsoliderad version

​Anslutningsfördragen

De ursprungliga versionerna av anslutningsfördragen finns i elektroniskt format på de officiella EU-språken i EUR-Lex, anslutningsfördrag.

Finlands författningssamlings fördragsserie 102/1994 - 103/1994 + fördrag

 • Innehåller lagen och förordningen om Finlands anslutning till Europeiska unionen, Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag och EU:s grundläggande fördrag, ändringsfördrag, tidigare anslutningsfördrag och kompletterande från 1957–1994.

Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands, om Hellenska republikens, om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna. Traktatsamling. Europeiska gemenskaperna, 1987 Bd. 2. del. 1, Luxemburg / Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin. Sopimuskokoelma. Euroopan yhteisöt, 1987 II osa I nide, Luxemburg

Handlingar beträffande Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Traktatsamling. Europeiska gemenskaperna, 1995 Bd. 2. del. 2, Luxemburg/Asiakirjat Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin. Sopimuskokoelma. Euroopan yhteisöt, 1995 II osa II nide, Luxembourg

Anslutningsfördrag för Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige (1994)

 • Finns på engelska och franska i Official journal of the European Communitites OJ C 241, 1994/Journal officiel des Communautés européennes JO C 241, 1994

Handlingar beträffande Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen. EGT C 241, 1994 (Specialnummer 29.8.1994) / Asiakirjat Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin. EYVL Tiedonantoja ja ilmoituksia. Erikoisnumero 29.8.1994

Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning(2003)

 • Europeiska unionens officiella tidning EUT L 236, 2003

Tillägg till bilagorna IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII och XIV till akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

 • Europeiska unionens officiella tidning EUT C 227 E, 2003

Anslutningsfördrag för Republiken Bulgarien och Rumänien (2005)

 • Europeiska unionens officiella tidning EUT L 157, 2005

Anslutningsfördrag för Republiken Kroatien (2012)

 • Europeiska unionens officiella tidning EUT L 112, 2012​