​Riksdagens och statsrådets EU-dokument

Regeringen informerar i enlighet med 96 och 97 § i grundlagen riksdagen om EU-frågor och beslutsfattandet för att riksdagen ska kunna behandla dem på ett så tidigt stadium som möjligt. Informationen lämnas i form av skrivelser från statsrådets och utredningar från ministerierna. De EU-relaterade redogörelserna och meddelandena från statsrådet samt upplysningarna från statsministern finns på både statsrådets och riksdagens webbplats. På riksdagen webbplats kompletteras informationen med uppgifter och dokument som kommer till i riksdagsbehandlingen.

De skrivelser och utredningar som regeringen lämnar till riksdagen i enlighet med 96 och 97 § i grundlagen får ett dokumentnummer i riksdagen. Statsrådets skrivelser i enlighet med 96 § får ett U-nummer och ministeriernas utredningar i enlighet med 97 § får ett E-nummer eller USP-nummer. Numreringen används både för hela ärendet och för enskilda skrivelser som kommer till riksdagen.

Aktuell information om inledda mål vid EU-domstolen och överträdelseförfaranden som rör Finland finns på statsrådets webbplats: EU-domstolsärenden och EU-överträdelseärenden

U-ärenden

U-ärenden eller unionsärenden blir aktuella i riksdagen genom en skrivelse från statsrådet. U-skrivelser innehåller EU:s förslag till rättsakter, fördrag eller andra åtgärder som Europeiska unionen fattar beslut om och som annars enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet (GL 96 §). U-skrivelserna finns i fulltext på riksdagens webbplats från och med 1995, t.ex. U 52/2008.

E-ärenden

E-ärenden eller Europaärenden blir aktuella i riksdagen genom en utredning från statsrådet. Genom utredningarna informerar ministerierna riksdagen om beredningen av ett ärende i Europeiska unionen. Riksdagen ska på begäran och även annars vid behov få en utredning av statsrådet om ärenden som bereds i EU (GL 97 §). Riksdagen kan således begära utredningar, och dessutom är statsrådet skyldigt att lämna utredningar på eget initiativ allt efter behov. E-skrivelserna finns i fulltext på riksdagens webbplats från och med 2001, t.ex. E 75/2008. De är tillgängliga bara på finska.

​USP-ärenden

USP-ärenden eller utrikes- och säkerhetspolitik ärenden blir aktuella i riksdagen genom en utredning från statsrådet. Genom utredningarna informerar ministerierna riksdagen om ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Riksdagen ska på begära och även annars vid behov få en utredning av statsrådet om frågor som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken (GL 97 §). Största delen av USP-ärendena gäller EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, men vissa gäller bland annat FN. USP-handlingarna finns i fulltext på riksdagens webbplats från och med 2003, t.ex. USP 21/2008. De är tillgängliga bara på finska.

​I-ärenden

I-ärenden eller integrationsärenden är ärenden som kom till riksdagen 1994 (under ESS-medlemskapet). I-skrivelserna kan hämtas från Digitaliserat riksdagstryck.

Andra dokument

Inom riksdagen är stora utskottet det centrala EU-utskottet, men ärenden som gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas av utrikesutskottet. Fackutskotten är utlåtandeutskott i EU-ärenden.

Fackutskottens utlåtanden om U-ärenden och stora utskottets utlåtanden finns i fulltext på riksdagens webbplats. Stora utskottets uttalanden finns i utskottsprotokollen, som finns på finska på riksdagens webbplats från och med 2002. Kompletterande skrivelser och utredningar till U-, E- och I-ärenden finns på finska på riksdagens webbplats från och med 2001.

Riksdagen behandlar EU-ärenden också på andra sätt än som U- och E-ärenden. Om ett direktiv genomförs genom lagstiftning kommer ärendet upp i riksdagen i form av en proposition. EU-frågor tas också ofta upp i muntliga och skriftliga spörsmål och som ärenden under frågestunden. Alla dessa ärenden och tillhörande dokument finns på riksdagens webbplats.

På riksdagens EU-sidor finns också stora utskottets meddelanden fr.o.m. 2006 och stora utskottets protokoll fr.o.m. 2002. Meddelandena och protokollen finns bara på finska. Där finns också Statistik och rapporter från 1995 och framåt på både finska och svenska.