Handlingar från Europaparlamentet

Rättsakter som parlamentet antar tillsammans med rådet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och Eurlex. Parlamentets pressmeddelanden finns på parlamentets webbplats.

Europaparlamentets dokumentregister

– Innehåller parlamentshandlingar som upprättats den 3 december 2001 eller senare.
– Du kan söka på handlingar i registret eller genom att fylla i ett formulär begära tillgång till handlingar som inte finns i registret.

1. Handlingar som hänför sig till parlamentets verksamhet

1.1 Europaparlamentets arbetsordning 

1.2 Sammanträdesdokument
Sammanträdeskalender, Föredragningslista, Fullständigt förhandlingsreferat, Protokoll, Skriftliga omröstningsrapporter, Texter antagna i kammaren, Texter framlagda i kammaren av ledamot, grupp eller utskott

1.3 Handlingar som hänför sig till ledamöternas verksamhet
Ledamotsstadgan, Uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter, Anmälan om ledamöternas ekonomiska intressen, Parlamentsfrågor, Skriftliga förklaringar, Förteckning över ledamöter, Register över ledamöternas assistenter

1.4 Utskottshandlingar
Förslag till föredragningslista, Protokoll, Reserapporter, Meddelande till ledamöterna, Arbetsdokument, Förslag till betänkande, Ändringsförslag till förslag till betänkande, Betänkanden, Förslag till yttrande, Ändringsförslag till förslag till yttranden, Yttrande, Yttranden i form av en skrivelse, Budgetändringsförslag, Samordnarna, Frågor till Europeiska centralbanken, Svar på frågor till Europeiska centralbanken, Överenskommen text från interinstitutionella förhandlingar, Skrivelse från Coreper med bekräftelse av överenskommelse, Skrivelse från parlamentsutskottets ordförande med bekräftelse av överenskommelse

1.5 Handlingar från de parlamentariska delegationerna
Föredragningslistor, Protokoll och närvarolistor, Antagna interparlamentariska handlingar, Reserapporter

1.6 Förlikningsdokument
Handbok om det ordinarie lagstiftningsförfarandet, Gemensamma arbetsdokument, Medbeslutandenytt, Gemensamma utkast godkända av förlikningskommittén, Ledamotsförteckning

1.7 Handlingar från andra parlamentsorgan
Talmanskonferensen, Presidiet, Kvestorskollegiet, Utskottsordförandekonferensen, Delegationsordförandekonferensen

2. Allmän information från Europaparlamentet

2.1 Bulletiner från parlamentet
Verksamhet, Möteskalender, Specialutgåva Europeiska rådet, Uppföljning av arbetet - Efter sammanträdesperioden

2.2 Presshandlingar
Pressmeddelande, Nationellt perspektiv - Pressmeddelande, Agenda, Bakgrund, Artikel, Aktuellt ämne, Arkiv

2.3 Studier och publikationer från Europaparlamentet
Stödjande analys, Faktablad om Europeiska unionen, Publikationer från Europaparlamentet

2.4 Eurobarometer – Europaparlamentet

2.5 Nyhetsbrev

3. Officiella handlingar från andra institutioner och medlemsstaterna

3.1 Europeiska kommissionen
KOM-dokument, SWD/SEC-dokument, Opinion documents, JOIN-dokument, Delegerade akter, Genomförandeakter, Handlingar från kommittéförfarandet, Uppföljning av parlamentets arbete, Meddelanden om Europaparlamentets arbete, Kommissionärskollegiets beslut

3.2 Rådet 

3.3 Europeiska centralbanken (ECB)

3.4 Europeiska investeringsbanken (EIB)

3.5 Regionkommittén (ReK)

3.6 Ekonomiska och sociala kommittén (ESK)

3.7 Revisionsrätten

3.8 De nationella parlamenten (Yttranden med motiv)

5. Budgetförfaranden

5.1 Årliga budgetar

5.2 Årliga ansvarsfrihetsförfaranden

5.3 Beslut från tillsättningsmyndigheten eller tillförordnade ansvariga vid tillämpning av tjänsteföreskrifterna

​6. Andra typer av handlingar som offentliggjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001

6.1 Administrativa beslut 

6.2 Meddelanden 

6.3 Yttranden

6.4 Interna rapporter 

6.5 Inofficiell post 

6.6 Övriga dokument

​De viktigaste typerna av handlingar

Utskottshandlingar

– Betänkanden (A-serien), exempel på hur hänvisningen skrivs A9-01/2019
– Förslag till betänkande, exempel på hur hänvisningen skrivits 2018/0178 (COD) 

Plenum, Europaparlamentet

– Innehåller bl.a.: Handledning för plenum, Plenisalarna, Statistik

Anföranden

– i förhandlingsreferatet återges anförandena på talarens språk

Protokoll

– beslutsprotokoll med information om sammanträdets förlopp: beslut och resolutioner (endast hänvisningar till utskottens betänkanden i varje ärende)

Antagna lagstiftningstexter

– Antagna lagstiftningstexter, Parlamentets ståndpunkter, Rådets ståndpunkter vid första behandlingen, Gemensamma utkast

Frågor och unionsrättsakter
Muntliga frågor. Exempel på hur dokumenthänvisningen skrivs: O-000125/2018
Skriftliga frågor. Exempel på hur dokumenthänvisningen skrivs: O-002645/2020