EU-informationspaket

I vårt informationspaket om EU finner du de viktigaste källorna med EU-information, företrädesvis informationskällor på webben, men också information om tryckta källor. Här kan du söka information om Europeiska unionen i allmänhet och specifikt om vissa ämnesområden. Vi beskriver EU-institutionernas dokumentserier plus vad de innehåller och hur de publiceras och numreras. Också de viktigaste EU-databaserna finns förtecknade här.

Länkarna går i första hand till EU:s eget material, men också andra webbplatser finns med. Samtliga länkar går till kostnadsfria, publika webbsidor. När det inte finns en sida på svenska går länken till en sida på engelska. När det gäller annat än EU-material går länken till en webbsida på finska, när svenskt material saknas.

 

Text: Tommi Peuhkurinen, april 2015, uppdaterad mai 2021, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Saatavilla myös: EU-tietopaketti

Riksdagens och statsrådets EU-dokument

I enlighet med grundlagen informerar regeringen riksdagen om EU-frågor och tillhörande beslut. Statsrådets redogörelser och meddelanden samt statsministerns upplysningar finns på riksdagens webbplats. Där kompletteras regeringsdokumenten med uppgifter och dokument som kommer till i riksdagsbehandlingen. Läs mer

EU-fördrag

Uppdaterade (konsoliderade) versioner av fördragen finns på de officiella EU-språken på webbplatsen Eurlex. Där finns också de ursprungliga versionerna av fördragen och anslutningsfördragen. 

Handlingar från Europaparlamentet

Rättsakter som parlamentet antar tillsammans med rådet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på Eurlex.

Europeiska unionens officiella tidning – EUT

Den viktigaste källan till EU:s sekundärrätt och de förberedande handlingarna är Europeiska unionens officiella tidning.

EU-informationskällor efter tema

Här finns informationskällor indelade efter EU:s 25 politikområden.

Handlingar från Europeiska kommissionen

Rättsakter, beslut och meddelanden antagna av kommissionen publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på Eurlex.

Handlingar från andra EU-institutioner och EU-organ

Bland annat Handlingar från Europeiska unionens råd, Europeiska ekonomiska och sociala kommitté och Europeiska unionens domstol.    

EU-databaser

Här finns de viktigaste EU-databaserna, dvs. Eurlex, Oeil, Curia, Rapid och TED, och ett urval andra EU-relaterade databaser.

Viktiga EU-publikationer

​Här finns viktiga EU-relaterade uppslagsverk, ordböcker och ordlistor, finansieringsguider och statistik.