​Revideringen av självstyrelselagen för Åland

Självstyrelselagen för Åland håller på att revideras och tanken är att samhällsutvecklingen ska beaktas i översynen. Ålandskommittén tillsattes 2013 och fick i uppdrag att föreslå ändringar i självstyrelselagen och självstyrelsesystemet och att utarbeta förslag till en modern lagstiftning om självstyrelsen. Dessutom ska kommittén föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen. Särskild vikt ska läggas vid hur växelverkan till ömsesidig nytta för landskapet och riket ska nås.

Kommittén publicerade sitt delbetänkande i januari 2015. Där konstateras det att den nya självstyrelselagen ska ange ramen för Ålands ställning i konstitutionen och de konstitutionella garantierna för självstyrelsen. Vidare ska kommittén föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen på Åland samt se över behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket och föreslå ändringar i behörighetsbestämmelser som har vållat tolkningssvårigheter. Dessutom ska kommittén bedöma om det är möjligt att få hembygdsrätt utan finskt medborgarskap.

Kommittén blev klar med sitt slutbetänkande 16.6.2017. Kommittén föreslår att en helt ny självstyrelselag för Åland stiftas. Den nya självstyrelselagen har utformats så att den ska vara bättre anpassad till grundlagen som trädde i kraft år 2000. Syftet är att skapa ett självstyrelsesystem som är mer flexibelt och som därmed vid behov möjliggör överföring av olika behörighetsområden till Ålands lagting. Förebild för systemet är det danskfäriska självstyrelsesystemet. Det föreslås att ärenden som har principiell eller stor betydelse för Åland ska beredas i statsrådet av en sammansättning bestående av de behöriga ministrarna och Ålands lantråd under statsministerns ledning.

Revideringen av självstyrelselagen kommer att ske i grundlagsordning.
Meningen var att regeringens proposition om totalreformen skulle lämnas till riksdagen under valperioden 2015–2018. Det blev dock ingen totalreform då. I februari 2019 lämnade regeringen en proposition om landskapet Ålands ekonomi RP 320/2018 till riksdagen. Riksdagen godkände 20.2.2019 lagförslaget att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval. Efter riksdagsvalet godkände riksdagen 13.12.2019 det vilande lagförslaget VLF 2/2019 enligt betänkandet. Dessutom godkände riksdagen betänkandets förslag till uttalande.

Beredning inför riksdagsbehandlingen

I sitt regeringsprogram framhöll regeringen Katainen att självstyrelsen för Åland ses över i samarbete med landskapsregeringen, medan regeringen Sipilä i sitt program sade att arbetet med revideringen av självstyrelselagen för Åland fortsätter. Även regeringen Rinne säger i sitt program att arbetet med revideringen av självstyrelselagen för Åland fortsätter.

Revideringen av självstyrelselagen för Åland på justitieministeriets webbplats (på finska).

Betänkande från kommittén ledd av Gunnar Jansson: Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland. 29.10.2010

Betänkande från arbetsgruppen ledd av Alec Aalto: Ålands självstyrelse i utveckling : Ålandskommitténs 2013 delbetänkande – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen : Ahvenanmaa-komitean 2013 välimietintö. 24.01.2013. Oikeusministeriön julkaisu 4/2013 

Betänkande från arbetsgruppen ledd av Roger Jansson: Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem. 29.3.2013

Den parlamentariska kommittén under ledning av Tarja Halonen tillsattes 19.9.2013 OM016:00/2013 (på finska). 
– Gunnar Jansson och Teija Tiilikainen är vice ordförande i kommittén. Kommittén blev klar med sitt delbetänkande ”Ålands självstyrelse i utveckling - Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen” i januari 2015. Yttrandena om betänkandet finns under dokument på webbsidan för lagreformen. 
– Kommittén blev klar med sitt slutbetänkande i juni 2017. Ålands självstyrelse i utveckling. Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietintö, 16.6.2017.

Man kunde kommentera slutrapport i Lausuntopalvelu.

Yhteenvetoa Ahvenanmaa-komitean loppumietinnöstä annetusta lausuntopalautteesta Maiju Tuominen ja Janina Groop-Bondestam 13.10.2017 (på finska)

Justitieministeriet tillsatte i december 2017 en arbetsgrupp på hög nivå för den fortsatta beredningen av Ålands självstyrelselag. Arbetsgruppens rapport blev klar i april 2018. Ålands självstyrelse i utveckling. Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Itsehallintolakityöryhmän 2018 linjausehdotukset. Betänkanden och utlåtanden / Justitieministeriet, 14/2018

Riksdagsbehandling

Valperioden 2015–2018

Ursprungligen var det tänkt att regeringens proposition om totalreformen skulle lämnas till riksdagen under valperioden 2015–2018. Det blev dock ingen totalreform då. Ändringen av bestämmelserna om ekonomin i självstyrelselagen bereddes i justitieministeriet (OM046:00/2018). I februari 2019 lämnade regeringen en proposition RP 320/2018 i ärendet till riksdagen. Riksdagen godkände 20.2.2019 lagförslaget att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval. Samtidigt godkände riksdagen grundlagsutskottets förslag till uttalande om att regeringen snarast vidtar åtgärder för att genomföra en totalreform av självstyrelselagen för Åland.

Rättsjämförande material

Reglering i andra länder

Det finns flera autonoma områden i Europa med sina särskilda förvaltningslösningar. På Riksdagsbiblioteket hittar du litteratur om självstyrelse. Här kan du till exempel läsa hur frågan är reglerad i Katalonien och Skottland.

Katalonien

Statute of autonomy / Generalitat de Catalunya 

Skottland

Scotland act 1998

Fördrag och historiska dokument om Ålands status

I Paristraktaten från 1856 kom parterna överens om att inte befästa Åland, se artikel 1 i bilaga 3 (troisiéme annexe).

FördrS 1/1922 Konvention angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering

FördrS 24/1940 Förordning om bringande i verkställighet av fördraget med de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund angående Ålandsöarna

SopS 20/1947 Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan, Austraalian, Etelä-Afrikan Unionin, Intian, Kanadan, Tsekkoslovakian, Ukrainan Sosialistisen Neuvostotasavallan, Uuden Seelannin sekä Valko-Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan välinen rauhansopimus. I artikel 5 i avdelning II i fördraget konstateras det att Ålandsöarna ska förbli demilitariserade i enlighet med det nu rådande läget.  

För att läsa fördrag och historiska dokument om Ålands status, se : Internationella avtal och dokument rörande Åland : International treaties and documents concerning Åland Islands 1856–1992. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Nationernas Förbund beslutade 24.6.1921 att Åland tillhör Finland. För att läsa om diskussionerna kring ärendet, se: League of Nations : Official Journal no. 7 September 1921, s. 691-705.

Litteratur och forskningsmaterial med anknytning till ämnet

Respecting autonomies and minorities / Bent Ole Gram Mortensen, Markku Suksi. Artikel i: Nordic law in Europen context / Pia Letto-Vanamo, Ditlev Tamm, Bent Ole Gram Mortensen (eds.). Cham, Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 61–77. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Demilitarisation and international law in context : the Åland islands / Sia Spiliopoulou Åkermark, Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen. Routledge, 2018. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Double enumeration of legislative powers in a sub-state context : a comparison between Canada, Denmark and Finland / Markku Suksi. Cham, Springer, 2018. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Ålands demilitarisation and neutralisation at the end of the Cold War : parliamentary discussions in Åland and Finland 1988–1995 / Yannick Poullie. Artikel i: International journal on minority and group rights 23 (2016) : 2, s. 179–210. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv : Färöarna, Grönland och Åland / redaktörer: Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunilla Herolf. Mariehamn, Nordiska Rådet : Ålands fredsinstitut, 2015. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Nytt självstyrelsesystem för Åland / Gunnar Jansson. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Helsingfors, Juridiska föreningen i Finland 151 (2015) : 1, s. 20–26. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Utvecklingen av Ålands självstyrelsesystem : seminarierapport = Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän kehittäminen : seminaariraportti / Sten Palmgren. Helsinki, Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita 53/2014.

Explaining the Robustness and longevity of the Åland example in comparison with other autonomy solutions / Markku Suksi. International journal on minority and group rights 20 (2013): 1, s. 51–66. The Hague, Kluwer. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Practising Self-Government : A Comparative Study of Autonomous Regions / edited by Yash Ghai and Sophia Woodman. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Territoriell autonomi – modell för konfliktlösning men med konstitutionella komplikationer : föredrag hållet vid Finska Vetenskap-Societetens symposium om Aktuell forskning den 21 maj 2012 / av Markku Suksi. Artikel i: Sphinx. Hki, Societas scientiarum Fennica, s. 47–62. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Autonomie régionale et relations internationales : nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale = Regional autonomy and international relations : new dimensions of multilateral governance / Carlos E. Pacheco Amaral (ed.). Paris : L'Harmattan, 2011. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

The Åland islands / Elisabeth Nauclér. Artikkeli julkaisussa: Autonomie régionale et relations internationales : nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale = Regional autonomy and international relations : new dimensions of multilateral governance / Carlos E. Pacheco Amaral (ed.)Paris, L'Harmattan, 2011, s. 195–211. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Sub-state governance through territorial autonomy : a comparative study in constitutional law of powers, procedures and institutions / Markku Suksi. New York, Springer, 2011. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Fredens öar : Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering / Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson, Barbro Sundback. Mariehamn, Ålands fredsinstitut, 2006. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Åland – demilitariserat och neutraliserat område / Susanne Eriksson. Artikel i: Fredens öar - Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering. Mariehamn : Ålands fredsinstitut, 2006. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Publikationer om Ålands självstyrelse i Riksdagsbiblioteket

Nyheter om reformen

Ändringen av Ålands självstyrelselag lämnas vilande över riksdagsvalet. Riksdagens pressmeddelanden 20.2.2019

Ingen ny självstyrelselag för Åland 2022. Hufvudstadsbladet 9.10.2018

Riktlinjer för förnyelsen av Ålands självstyrelselag. Justitieministeriets nyheter 28.1.2015

Ålands självstyrelselag förnyas. Yle Nyheter TV-nytt 28.1.2015

En parlamentarisk kommitté ska reformera självstyrelselagen för Åland. Justitieministeriets nyheter 19.9.2013

Arbetsgrupp anser att självstyrelselagen för Åland ska reformeras. Justitieministeriets nyheter 24.1.2013

Annat material

Ålands lagting: självstyrelselagen. På landskapsregeringens webbplats finns information om självstyrelsen i dag, 1920 och 1951.

Ålands särställning. Utrikesministeriet

Redigering: Sari Koski, mars 2017, uppdaterad 1.4.2020.
E-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi
Foto: Heidi Ikonen