​Beredskapslagen och lagen om smittsamma sjukdomar

Infopaketet uppdateras inte längre

Det här infopaketet behandlar coronapandemin 2020–2022 och ibruktagandet av beredskapslagen i Finland.

Beredskapslagen (1552/2011) inklusive ändringar

Regeringens proposition RP 3/2008 till riksdagen med förslag till beredskapslag samt vissa lagar som har samband med den
– uppgifter om behandlingen av beredskapslagen (1552/2011). I och med den nya beredskapslagen upphävdes den gamla beredskapslagen, lag (1080/1991)

Regeringens proposition RP 108/2012 till riksdagen med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 29 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 164/2014 till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den
– ändring av 88 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 210/2016 till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den 
– ändring av 99 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 164/2016 till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 14 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 145/2017 med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den
– ändring av 71 och 79 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 130/2018 till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 29 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 158/2018 till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 93 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 2/2020 till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
– ändring av 103 § i beredskapslagen

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inklusive ändringar

Regeringens proposition RP 13/2016 till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den
– innehåller behandlingsinfo om lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Med den nya lagen upphävdes den tidigare lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986).

Regeringens proposition RP 159/2017 till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
– innehåller bestämmelser om upphävande av 42 § och om ändring av 25 § 1 mom., 34 §, 36 § 2 mom., 51 § 2 mom. och 53 § 1mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition RP 49/2018 till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
– innehåller bestämmelser om ändring av 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition RP 284/2018 till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
– innehåller bestämmelser om upphävande av 25 § 3 mom., 41 §, 51 § 3 mom. och 53 § 4 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition RP 72/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar    
– innehåller bestämmelser om temporär ändring av 91 § 1 mom. samt nya temporära 58 a § och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
– bestämmelser om temporära begränsningar i förplägnadsrörelsers verksamhet för att förhindra smittspridning. Ändringen gäller den 1 juni–31 oktober 2020.

Regeringens proposition RP 80/2020 till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar    
– innehåller bestämmelser om ändring av 60 § 1 mom., 72 § och 75 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar
– bestämmelser om beslut om karantän samt om ändamålsenlig och jämlik tillgång till läkemedel.

Regeringens proposition RP 101/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar    
– innehåller bestämmelser om ett nytt temporärt kapitel 4 a kap. i lagen om smittsamma sjukdomar
– bestämmelser om ett informationssystem för att effektivare bryta smittkedjor för covid-19 i syfte att spåra personer som eventuellt har exponerats för viruset. Systemet fick senare namnet Coronablinkern.
– läs mer (på finska) om mobilappen Coronablinkern som spårar coronaviruset: Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi 

Regeringens proposition RP 137/2020 till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice 
– temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
regeringen återtog den 22 oktober 2020 en propositionen som den hade lämnat till riksdagen den 1 oktober 2020

Regeringens proposition RP 139/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar  
– innehåller bestämmelser om temporär ändring av 91 § 1 mom. samt nya temporära 58 a § och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
– förlängd temporär begränsning till och med den 28 februari 2021 i förplägnadsrörelses verksamhet

Regeringens proposition RP 225/2020 till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– Interoperabilitet mellan Coronablinkern och applikationer framtagna i EU/EES-länder och Schweiz
– Fortsatt giltighetstid till och med den 31 december 2021 för det temporära kap. 4 a om Coronablinkern

Regeringens proposition RP 245/2020 till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– ändringarna ger kommunerna och regionförvaltningsverken större befogenheter att förpliktande införa ändringar i social- och hälsovården och att inskränka näringsverksamhet

Regeringens proposition RP 6/2021 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– temporär ändring av 91 § 1 mom. och ändring av 58 och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
– förlängd temporär begränsning till och med den 30 juni 2021 i förplägnadsrörelses verksamhet

Regeringens proposition RP 15/2021 till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar
– ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar
– möjlighet att förordna om obligatoriska hälsokontroller bland annat på flygplatser och gränsövergångsställen

Regeringens proposition RP 31/2021 till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
– precisering av kommunens och regionförvaltningsverkets möjlighet att för en viss tid stänga sådana utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder eller deltagare

Regeringens proposition RP 32/2021 till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar 
– bestämmelser om temporära begränsningar i förplägnadsrörelsers verksamhet. Ändringen gäller den 1 mars–30 juni 2021

Regeringens proposition RP 73/2021 till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– innehåller bestämmelser om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens proposition RP 105/2021 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– syftet med de föreslagna ändringarna är att försöka förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i Finland

Regeringens proposition RP 118/2021 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– innehåller bestämmelser om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. I paragrafen stryks den noggranna definitionen av närkontakt samt incidens-talet som tillämpningskriterium.

Regeringens proposition RP 131/2021 med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
– fortsatt giltighetstid för de temporära bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som syftar till att förhindra spridning av utländsk covid-19-smitta i Finland
– bestämmelser om nationell tillämpning av EU:s digitala covidintyg, covidpass.
– läs mer (på finska) om covidpass: Koronapassi

Regeringens proposition RP 226/2021 till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice
– lagen om smittsamma sjukdomar föreslås bli ändrad så att giltighetstiden förlängs för de temporära bestämmelser som har samband med covid-19-epidemin och som gäller till utgången av 2021.
– krav som avser personer som anländer till Finland.

Regeringens proposition RP 230/2021 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar – Regeringen föreslår en ny temporär paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar (48 a §) som gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ska se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för covid-19-smitta.


Uppdaterat 10.5.2022

Beredskapslagen under coronatiden | Beredning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och La​gen om smittsamma sjukdomar | Litteratur | Nyheter