​Lagberedning och riksdagshandlingar

Vägen från ett lagstiftningsinitiativ till en godkänd och publicerad författning innefattar många olika faser. Justitieministeriets publikation Processhandbok om lagberedning innehåller grundlig information om de olika faserna av lagstiftningsprocessen.

​Informationskällor för lagberedningen

Ny lagstiftning bereds vid ministerierna antingen som tjänsteuppdrag eller i beredningsorgan. Dessa beredningsorgan kan bestå av arbetsgrupper, kommissioner och kommittéer. Man kan få information om de olika faserna av ett lagstiftningsprojekt från många olika källlor. I fråga om nyare lagstiftningsprojekt läggs det också ut mycket information på nätet. Den som vill studera äldre lagstiftningsprojekt måste ofta också använda sig av tryckta källor. Riksdagsbibliotekets samlingar innehåller publikationer om lagberedningsprojekt, såsom kommittébetänkanden och arbetsgruppsrapporter.

Information om lagstiftningsprojekt som är under beredning finns i statsrådets tjänst: Lagberedning och utveckling i statsrådet. I tjänsten är det möjligt att söka ministeriernas pågående projekt och projekt som slutförts efter år 2010. Statsrådets nättjänst innehåller även information om exempelvis arbetsgrupper och olika slags organ. För information om arkiverade projekt och projekt som slutförts före år 2010 kontakta det aktuella ministeriets  registratorskontor.

​Medborgarinflytande

Som medborgare kan du påverka ett lagstiftningsprojekt på olika sätt.
Webbplatsen Demokrati.fi samlar ihop olika nättjänster för medborgarinflytande.

Medborgarinitiativ erbjuder oss alla en möjlighet att påverka lagstiftningen. Webbplatsen medborgarinitiativ.fi innehåller information om medborgarinitiativ och hur man väcker ett medborgarinitiativ. Tjänsten dinåsikt.fi erbjuder i sin tur en möjlighet att påverka lagberedningsprojekt och andra projekt som är i beredningsfasen. Tjänsten utlåtande.fi öppnar möjlighet att elektroniskt ge utlåtanden om lagstiftningsprojekt. Både organisationer och medborgare har möjlighet att ge utlåtanden.

Informationspaketet om riksdagshandlingarna innehåller information om riksdagshandlingarna och hur du söker dem.

​Riksdagshandlingar

Efter att ett lagförslag har överlämnats till riksdagen för behandling kan du följa hur det framskrider i söktjänsten under Riksdagsärenden och dokument på riksdagens webbplats. Regeringens propositioner och utskottens betänkanden och utlåtanden hör i praktiken till de juridiska informationskällor som används för att få närmare information om lagstiftarens syfte. Dessa riksdagshandlingar finns sedan 1991 i elektronisk form i riksdagens webbtjänst. Äldre handlingar hittas bland de tryckta riksdagshandlingarna, bland annat i Riksdagsbiblioteket. Skriftliga utlåtanden av sakkunniga som hörts i utskotten finns i riksdagens arkiv.

​Informationspaket om lagprojekt

Eftersom det finns mycket utspritt material om lagberedning på nätet har Riksdagsbibliotekets experter sedan år 2011 sammanställt användarvänliga informationspaket om centrala lagstiftningsprojekt. Webbtjänsten LATI, Informationspaket om lagprojekt, sammanställer beredningsdokument och information om olika lagstiftningsprojekt till informationspaket som sedan publiceras på nätet. LATI-paketen sammanställs i samarbete med kunderna. Du kan alltså föreslå ett nytt LATI-paket eller att ett befintligt informationspaket ska kompletteras.