​Domstolsavgöranden

Rättspraxis vid de finländska, särskilt de högsta, domstolarna samt Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är en viktig rättskälla i Finland. Rättspraxis finns att tillgå i form av tryckta årsböcker och via juridiska webbtjänster. Du kan också vända dig direkt till domstolen i fråga och begära att få en kopia av ett visst avgörande.

​Inhemsk rättspraxis

Riksdagsbiblioteket har i sina samlingar högsta domstolens, högsta förvaltningsdomstolens och arbetsdomstolens årsböcker ända från de första åren då dessa har publicerats. Alma Talent Pro har sedan 1998 publicerat en serie av Högsta domstolens avgöranden på finska med kommentarer som analyserats av sakkunniga.

Avgöranden av de högsta domstolarna finns att få i elektronisk form i de juridiska webbtjänsterna. De nyaste avgörandena finns på domstolarnas egna webbplatser. De juridiska webbtjänsterna innehåller förutom avgöranden av de högsta domstolarna även ett urval av hovrätternas, förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas avgörandepraxis. Rättsvetare publicerar kommentarer om de högsta domstolarnas avgöranden också i periodiska juridiska publikationer.

De europeiska domstolarnas avgörandepraxis

EU-domstolarnas avgöranden finns i tryckt form i Riksdagsbiblioteket. Fallen kan sökas elektroniskt i EU-domstolens webbtjänst CURIA och databanken EUR-Lex. Även de inhemska juridiska webbtjänsterna innehåller en del avgöranden av EU-domstolen.

Databasen HUDOC innehåller ett omfattande urval avgörandepraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Finska referat av denna domstols avgöranden finns i Finlex. Riksdagsbibliotekets samlingar innehåller också tryckta versioner av avgöranden utfärdade av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Därtill har biblioteket förvärvt en stor mängd verk som innehåller kommentarer om rättsfall vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. ​

Rättsfall i andra länder

Riksdagsbiblioteket har ett selektivt urval tryckta samlingar av rättsfall från domstolar i andra länder. Till exempel publikationen Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), som innehåller Sveriges högsta domstols avgöranden, ingår i våra samlingar från 1874.

Riksdagsbiblioteket har också användarrättigheter till en del tjänster som innehåller rättsfall från andra länder. Via bibliotekets kunddatorer kommer man till exempel åt den svenska tjänsten Zeteo, där det finns en bra samling svenska rättsfall.

Riksdagsbibliotekets guider om informationskällor i olika länder innehåller information om de tryckta och elektroniska samlingarna av rättsfall.