Utländska juridiska informationskällor

Riksdagsbiblioteket satsar i sitt förvärv av utländsk juridisk litteratur främst på författningsrätt, EU-rätt, internationell rätt, rättspolitik och komparativ rättsvetenskap. Samlingarna innehåller emellertid också till exempel civil-, straff- och processrättslig litteratur om aktuella teman.

I informationspaketen om utländsk rätt anges respektive lands centrala elektroniska juridiska informationskällor: grundlagen, författningssamlingar, lagböcker, material för författningsberedning och rättsfallssamlingar. Därtill innehåller informationspaketen också databaser, databanker och aktuella guider om informationskällor från respektive land samt juridisk litteratur om landet i fråga som biblioteket förvärvt till sina samlingar.

För att kunna tolka och använda informationen om de utländska författningarna måste man vara förtrogen med grunderna för rättssystemet i respektive land.

Sverige – juridiska informationskällor

Sverige är en konstitutionell monarki och en representativ demokrati. Den lagstiftande makten utövas av enkammarriksdagen med 349 riksdagsledamöter.

Österrike - juridiska informationskällor

Österrike är en förbundsstat med nio delstater. Den lagstiftande makten och den verkställande makten har fördelats mellan förbundsstaten och delstaterna. Informationspaketet är finskspråkigt. Itävalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Förbundsrepubliken Tyskland - juridiska informationskällor

Tyskland är en förbundsstat med 
sexton delstater. Den lagstiftande makten kan ligga enbart hos förbundsstaten eller enbart hos delstaten eller vara fördelad mellan dessa. Informationspaketet är finskspråkigt. Saksan liittotasavalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Belgien - juridiska informationskällor

Belgien är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati, som har omformats från en enhetlig stat till en federal stat. Den federala staten har ett tvåkammarparlament. Informationspaketet är finskspråkigt. Belgia – oikeudellisia tiedonlähteitä

Frankrike - juridiska informationskällor

Frankrike är en republik där den lagstiftande makten utövas av ett tvåkammarparlament. Informationspaketet är finskspråkigt. Ranska – oikeudellisia tiedonlähteitä