​Litteratur och webbtjänster

Ett urval av litteratur och webbtjänster inom området Medborgarinflytande.

Demokrati

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen : valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 1798-7067 ; 14/2014.
Tillgång Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen -publikation i Riksdagsbiblioteket

Joukkoistaminen demokratiassa : poliittisen päätöksenteon uusi aika / Tanja Aitamurto. Helsinki : 2012. 46 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, 1/2012.
Tillgång till Aitamurtos publikation i Riksdagsbiblioteket

Kansalaistoiminta : lailliset oikeudet / Kalevi Hölttä. Helsinki : Into-Kustannus, 2013. 188 s.
Tillgång till Hölttäs publikation i Riksdagsbiblioteket

Uusi ja vanha demokratia. 86 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 7/2013.
Tillgång Uusi ja vanha demokratia -publikation i Riksdagsbiblioteket

Demokrati.fi.  är en webbplats som innehåller centrala webbtjänster för aktiva medborgare:

Medborgarinitiativ.fi, Invånarinitiativ, Utlåtande.fi, Dinasikt.fi . Man kan också läsa meddelanden från bl.a. riksdagen, statsrådet, Finlex, republikens president och Kommunförbundet på webbplatsen. Databanken demokrati.fi erbjuder information om den finländska demokratin och dess grundbegrepp, medborgarnas rättigheter, medborgarnas möjligheter att vara delaktiga och påverka, medborgarsamhället, forskning och projekt.

Lagberedning

Lainvalmistelu vuorovaikutuksena : analyysi keskeisten etujärjestöjen näkemyksistä lainvalmisteluun osallistumisesta / Auri Pakarinen. Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2011. 92 s. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, 1797-562X ; 253 (bara på finska)

Lakien synty / Seppo Konttinen. Helsinki : Siltala, 2014. 242 s.
Tillgång Konttinens publikation i Riksdagsbiblioteket

Processhandbok för lagberedningen. Handboken redogör för lagstiftningens olika faser från initiativ till verkställighet och uppföljning.

Val och röstning

Vaali- ja puoluelainsäädäntö / Lauri Tarasti, Arto Jääskeläinen. 6., uud. ja laaj. laitos. Helsinki : Edita, 2014. xxii, 595 s.
Tillgång Tarastis m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet: työryhmän mietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 1798-7105 ; 31/2014. (bara på finska)

Vaalit.fi. På justitieministeriets valwebbplats Vaalit.fi hittar man så gott som all information om valet.

Val / Statistikcentralen. Under Valstatistik finns statistik om resultaten i allmänna val, vem som har rätt att rösta, röstningen, kandidaterna och de invalda.

Arenor för påverkan

Initiativrätt

Esittelyssä uusi eurooppalainen kansalaisaloite / Olli Wikberg. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 93 (2012) : 3, s. 381–386.
Tillgång till tidskriften Defensor legis i Riksdagsbiblioteket

Kansalaisaloitemenettely : Kansalaisaloitetyöryhmän mietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2011. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 1798–7105 ; 21/2011.
Tillgång till Kansalaisaloitemenettely -publikation i Riksdagsbiblioteket

Kansalaisaloitteen lupaava alkutaival / Auri Pakarinen. Oikeus. - 42 (2013) : 3, s. 351–357.
Tillgång till tidskriften Oikeus i Riksdagsbiblioteket

Suoran demokratian rooli kuntapolitiikassa / Maija Karjalainen. Turku, Turun kaupunki, Kaupunkitutkimusohjelma, 2013. (bara på finska)

Valtaa kansalle? : suora demokratia ja sisällöllinen kansalaisaloite perustuslakiuudistuksessa / Maija Setälä. Perustuslakihaasteet . - Helsinki : Edita, 2010. s. 119–131.
Tillgång till Setäläs publikation i Riksdagsbiblioteket

Avoin ministeriö. En samhällelig medborgarinitiativtjänst, där registrerade användare kan lägga till en egen idé i tjänsten: idén förses med en beskrivande rubrik, ett sammandrag och vid behov en längre motivering. De övriga användarna kan kommentera förslagen och rösta för eller emot dem. De bästa idéerna utvecklas till lagmotioner. (bara på finska)

Medborgarinitiativ. I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan man väcka medborgarinitiativ samt understöda och följa initiativ som andra lämnar.

Invånarinitiativ. I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan man lämna in invånarinitiativ till de kommuner som deltar i tjänsten samt understöda och följa initiativ som andra lämnar.

Europeiskt medborgarinitiativ  är en webbplats som samlar information om alla EU-medborgarinitiativ och vilka regler som gäller för dessa. Man kan också väcka medborgarinitiativ via webbplatsen.

Folkomröstningar

Kieltolakiäänestys vuonna 1931 = Förbudsomröstningen år 1931 = Votation populaire sur la prohibition en 1931. Helsinki : Tilastollinen päätoimisto, 1932. 25 s. Suomen virallinen tilasto. 29 C; 1
Tillgång till Kieltolakiäänestys vuonna 1931 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Lainvalmistelukunnan ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimeenpanemisesta väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi. Helsinki, 1931. 9 s. Lainvalmistelukunnan julkaisuja; 1931:13.
Tillgång till Lainvalmistelukunnan ehdotus -publikation i Riksdagsbiblioteket

Vettä, viiniä vai väkeviä? : neuvoa-antava kansanäänestys 29–30.12.1931 kieltolain kohtalon kiirehtijänä / Pekka Louhelainen. Tampere : Tampereen yliopisto, 1991. 240 s. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A ; nro 3.
Tillgång till Louhelainens publikation i Riksdagsbiblioteket

EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkomröstning 1994 = Finland's EU referendum 1994. Mielipiteen muodostus EU-kansanäänestyksessä : kantaaottamattomuudesta uurnille / Risto Sänkiaho (s. 21-30). Kansanäänestys, vaalit ja suora demokratia / Pertti Pesonen (s. 31–38). Vaalit = Val = Elections, 0784-8439; 1995:2.
Tillgång till EU-kansanäänestys 1994 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en rådgivande folkomröstning angående frågan om Finland skall ansluta sig som medlem till Europeiska unionen,  RP 109/1994

Luettelo toimitetuista kunnallisista kansanäänestyksistä vuodesta 1991. = Förteckning över alla kommunala folkomröstningar som förrättats sedan 1991. Av denna förteckning, som omspänner åren 1991–2012, framgår kommun, valdag,  ärende och fråga, röstningsprocent, valresultat och fullmäktiges beslut. (bara på finska)

Partier, intresseorganisationer och medborgarorganisationer

Järjestöt demokratiaa kehittämässä : Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan raportti suomalaisen demokratian kehitystarpeista. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 5/2014.
Tillgång till Järjestöt demokratiaa kehittämässä -publikation i Riksdagsbiblioteket

Riksdagsgrupperna. Information på riksdagens webbplats om riksdagsgrupper som riksdagsledamöterna bildar partivis.

Pohtiva – databas över politiska program. Databasen Pohtiva innehåller politiska program för 59 olika partier från åren 1880–2011. (bara på finska)

Kansalaisyhteiskunta. Webbplatsen tjänar de finländska medborgarorganisationerna och personer som är intresserade av deras verksamhet. Den erbjuder grundläggande information om det finländska medborgarsamhället och lyfter dessutom fram aktuella relevanta teman och publikationer. (bara på finska)

Utlåtande.fi. Utlåtande.fi är en enhetlig webbtjänst för medborgarna, organisationerna och myndigheterna, där man kan publicera begäran om utlåtande, ge utlåtande och behandla givna utlåtanden.

Den offentliga debatten

Julkisuus ja demokratia / toimittaneet Kari Karppinen & Janne Matikainen. Tampere : Vastapaino, 2012. 316 s.
Tillgång till Karppinens m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Facebook democracy : the architecture of disclosure and the threat to public life / José Marichal. Farnham : Ashgate, 2012. 193 s.
Tillgång till Marichals publikation i Riksdagsbiblioteket

Twitter : social communication in the Twitter age / Dhiraj Murthy. Cambridge : Polity, 2013. 193 s.
Tillgång till Murthys publikation i Riksdagsbiblioteket

Democracy's double-edged sword : how Internet use changes citizens' views of their government / Catie Snow Bailard. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2014.  162 s.
Tillgång till Bailards publikation i Riksdagsbiblioteket

Dinasikt.fi. Via webbtjänsten Dinåsikt.fi kan du påverka gemensamma beslut redan i beredningsskedet. Du kan t.ex. delta i pågående debatter och beredningar eller själv initiera en debatt kring ett särskilt ämne. Dinåsikt.fi är en allmän träffpunkt för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna.

Adresser, bojkotter och demonstrationer

Sananvapaus mielenosoituksessa / Timo Häkkinen. Julkaisussa:Oikeus. - Hki : Suomen demokraattiset lakimiehet : Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 43 (2014) : 4, s. 414-424.
Tillgång till tidskriften Oikeus i Riksdagsbiblioteket

Framställningar / Europaparlamentet. I Framställningsportalen kan du göra en ny framställning och understöda befintliga framställningar. Med hjälp av sökfunktionen kan du antingen koncentrera dig på vissa frågor eller studera vilka EU-frågor som bekymrar andra medborgare. I portalen kan du understöda sådana framställningar på elektronisk väg som ledamöterna i utskottet för framställningar har godkänt för behandling men ännu inte avgjort.

Guider för inflytande

Me voimme vaikuttaa - en handbok för unga. Denna handbok om inflytande, som riktar sig till unga under 18 år, innehåller mycket nyttig information om hur och var du kan påverka (bara på finska)

Vallakas -Kommuninvånarens handbok i påverkan. Vallakas är en handbok om delaktighet för kommuninvånarna. Den berättar hur du kan påverka i frågor som rör din hemort och hur du kan delta i utvecklingen av din egen boendemiljö och servicenivån i denna. Vallakas innehåller också förslag till tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda hur de bättre kan inkludera kommuninvånarna beslutsfattandet i kommunen. (bara på finska)

Linjekarta för påverkan. Påverkarens linjekarta innehåller tre alternativ 1) Jag vill påverka 2) Jag deltar inte 3) Jag är inte intresserad. Genom att välja något av dessa alternativ tar du det första steget in i en värld där du kan påverka.