Överlämnande av ett medborgarinitiativ.” style=Medborgarinitiativet om jakt på vitkindad gås överlämnades till riksdagen i augusti 2019. Foto: Riksdagen

​Lagberedning

Initiativ till lagar bereds vid det ministerium till vars ansvarsområde ärendet hör. Det färdiga lagförslaget (regeringspropositionen) överlämnas till riksdagen, som behandlar det utifrån ett utskottsbetänkande. Republikens president stadfäster de lagar som antagits av riksdagen. Lagarna publiceras i databasen Finlex.  

Lagberedning initieras

Lagberedningsprocessen inleds utifrån ett initiativ, som kan bestå av till exempel en skrivning i regeringsprogrammet, en EU-rättsakt som ska genomföras nationellt, ministerns eller ministeriets eget initiativ som bygger på genomförande av lagstiftning eller uppföljning av konsekvenserna, eller ett medborgarinitiativ. 

Statsrådets webbplats  finns information om regeringens verksamhet, ärenden som är under behandling och beslut, regeringsprogrammet, statsbudgeten samt länkar till ministeriernas webbplatser. På sidan om lagberedning och utveckling i statsrådet finns information om statsrådets och ministeriernas projekt och de arbetsgrupper som de har tillsatt. På den finska sidan (Osallistu keskusteluun ja vaikuta valmisteluun) finns en lista över remissbehandling och diskussionsmöten. Uppgifterna är tagna ur ministeriernas projekthanteringstjänst. Även ministerierna har på sina webbplatser information om pågående lagstiftningsprojekt. 

I sin tjänst för informationspaket om lagprojekt  har riksdagsbiblioteket informationspaket om viktiga lagstiftningsprojekt. Informationspaketen har utarbetats av Riksdagsbibliotekets experter och omfattar material både från tiden före riksdagsbehandlingen och om själva behandlingen i riksdagen. I paketen ingår nyheter om projekten, rättskomparativt material, litteratur samt forskningsmaterial och information om medborgarnas möjligheter att påverka ett specifikt projekt. 

Information om medborgarinitiativ finns på webbplatsen Medborgarinitiativ.fi under Bläddra bland medborgarinitiativen. Här hittar man även avslutade medborgarinitiativ och initiativ som lämnats till riksdagen. Medborgarinitiativ som lämnats till riksdagen och uppgifter om behandlingen av dem finns på riksdagens webbsida om medborgarinitiativ

Webbtjänster

Påverka på webben

Justitieministeriet har utvecklat olika webbtjänster för medborgarinflytande i de olika lagberedningsfaserna.

I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan man ta initiativ till lagberedning.
Webbtjänsterna Dinåsikt.fi och utlåtande.fi kan användas vid förberedelse och egentlig lagberedning. I remissförfarandet kan Utlåtande.fi användas.

Medborgarinitiativ.fi 

Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. 

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Initiativet kan innehålla ett förslag till att en gällande lag ska ändras eller upphävas. Om initiativet innehåller ett lagförslag måste det också innehålla själva författningstexten. Ett initiativ får inte innehålla olika slags ärenden och det måste alltid motiveras. Det ska gälla en fråga som hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet.

På Medborgarinitiativ.fi kan man skapa ett medborgarinitiativ, understöda initiativ och bläddra bland initiativ. Det är lika viktigt att understöda medborgarinitiativ som att skapa nya.

Innan man börjar på ett medborgarinitiativ kan det vara lönt att sätta sig in i gällande lagstiftning. Det är också bra att ögna igenom handboken Lainkirjoittajan opas, även om lagen om medborgarinitiativ inte ställer så stora krav på form och innehåll i medborgarinitiativ.

Dinåsikt.fi

Diskutera och kom med synpunkter under förberedelsen och den egentliga lagberedningen. Vid förberedelsen sammanställs information om och synpunkter på målen för det aktuella ärendet. Dessutom görs en bedömning av om det behöver startas ett lagberedningsprojekt. Den egentliga beredningen inleds på uppdrag av lagberedningsprojektet och avslutas med att ett utkast till regeringsproposition (RP-utkast) färdigställs. På Dinåsikt.fi återfinns ärenden som förbereds och genomgår egentlig beredning vid ministerierna. I tjänsten kan ärendena diskuteras av allmänheten och berörda grupper.

Avslutade diskussioner och enkäter samt innehållet i dem arkiveras på projektets egna sidor.

Utlåtande.fi

Lämna utlåtande om utkast till regeringspropositioner i remissförfarandet. 

Efter den egentliga beredningen får berörda grupper och medborgare lämna utlåtanden om utkast till regeringspropositioner. Syftet är att ta reda på synpunkter, konsekvenser och möjligheter att genomföra det aktuella ärendet i praktiken. Utlåtande.fi är en webbtjänst där utlåtanden kan både begäras och lämnas in.

Efter slutfört remissförfarande sammanställs de ståndpunkter som framförts i utlåtandena och sammandrag av utlåtandena publiceras. I motiveringen till lagförslaget skrivs det in ett sammandrag av hörandet vid lagberedningen, feedbacken och dennas inverkan på lagförslaget. I motiveringen redovisas också till vilka delar och varför relevanta förslag kanske inte har kunnat genomföras.

​Lagstiftningen i riksdagen

Att stifta lagar är riksdagens viktigaste uppgift. Riksdagen stiftar nya lagar och ändrar gamla enligt förslag i propositioner lämnade av regeringen, motioner väckta av riksdagsledamöter eller medborgarinitiativ från allmänheten. I remissdebatten sänds lagförslaget till ett utskott, som formulerar ett betänkande om det. Riksdagsbehandlingen av lagförslaget sker utifrån utskottsbetänkandet.

De handlingar, protokoll och register som kommer till vid riksdagsbehandlingen och riksdagsarbetet är riksdagshandlingar. De finns tillgängliga i form av en tryckt serie i Riksdagsbiblioteket.

De elektroniska versionerna av riksdagshandlingarna finns i riksdagens söktjänst från och med riksmötet 1980. Äldre riksdagshandlingar kan sökas eller laddas ner i tjänsten för digitaliserade riksdagshandlingar 1907–2000 (Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000).

Webbtjänster