Stämpling av en röstsedel.Vid riksdagsvalet 2019 fungerade Riksdagsbiblioteket som ett röstningsställe. Foto: Riksdagen

​Val och röstning

I Finland förrättas följande riksomfattande val: riksdagsval, presidentval, kommunalval och Europaparlamentsval. Vid behov förrättas även rådgivande statliga folkomröstningar och rådgivande kommunala folkomröstningar.

Riksdagsval

Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen. Vart fjärde år väljs 200 riksdagsledamöter den tredje söndagen i april genom direkt, proportionellt och hemligt val. Det antal ledamöter som väljs från varje valkrets varierar enligt valkretsens invånarantal. Från Åland väljs alltid en ledamot.

Genom att rösta i riksdagsvalet kan du påverka bl.a.

 • hur samhället utvecklas, t.ex. äldreomsorgen
 • vad som prioriteras i finanspolitiken, vad pengarna används till
 • regeringsbildningen, en kvintett eller något annat

eftersom riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, utser statsministern och övervakar regeringens verksamhet, påverkar i ärenden som rör Europeiska unionen och godkänner de viktigaste avtalen som är bindande för Finland.

I riksdagsval kan varje finsk medborgare som fyllt 18 år rösta oberoende av bostadsort.

Partier och valmansföreningar grundade av minst 100 röstberättigade får ställa upp kandidater i riksdagsval. I en och samma valkrets kan varje parti ställa upp högst 14 kandidater eller, om det i valkretsen väljs fler än 14 ledamöter, högst så många kandidater som i valkretsen ska väljas till riksdagsledamöter. Partierna kan sinsemellan ingå valförbund. Det sammanlagda antalet partier i ett valförbund får dock vara högst detsamma som det maximala antalet kandidater i ett enskilt parti.

Valbar kandidat vid riksdagsval är varje röstberättigad som inte står under förmynderskap. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster.

Webbtjänster

Kommunalval

Vid kommunalval väljs ledamöterna till fullmäktige i kommunerna. Fullmäktige beslutar om antalet fullmäktigeledamöter men kommunallagen föreskriver om minimiantalet fullmäktigeledamöter. Kommunalval hålls den tredje söndagen i april vart fjärde år. 

Genom att rösta i kommunalvalet kan du påverka bl.a.

 • hur och till vad kommunen använder sina pengar, t.ex. företagande, cykelvägar, bibliotek
 • hur kommunen/staden ser ut, t.ex. detaljplanen, parker, principer för höga byggnader
 • hur ärenden sköts, t.ex. instruktionen för biblioteksväsendet
Kommunfullmäktige, som väljs genom val,
 • utser ledamöterna till kommunstyrelsen, som har till uppgift att bereda och verkställa fullmäktiges beslut
 • utser nämnder som leder tillhandahållandet av kommunens offentliga tjänster
 • fastställer kommunens inkomstskattesats
 • fattar beslut om invånarnas basservice, framför allt om social- och hälsovård, undervisnings- och bildningsväsende, miljö och teknisk infrastruktur

Rösträtt vid kommunalval och kommunala folkomröstningar har den som är finsk medborgare, isländsk eller norsk medborgare eller medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen, förutsatt att han eller hon fyller 18 år senast på valdagen. Röstberättigad vid kommunalval är också annan utlänning som har haft hemkommun i Finland i minst två år vid tidpunkten för valet. Också den som är anställd av EU eller en internationell organisation med verksamhet i Finland kan rösta i kommunalval. Rösträtten i kommunalvalet är kopplad till att väljaren bor i kommunen i fråga. Därför är t.ex. finländare som är permanent bosatta utomlands (utlandsfinländare) inte röstberättigade i kommunalval, trots att de är finska medborgare.

Partier och valmansföreningar grundade av minst 10 röstberättigade får ställa upp kandidater i kommunalval. Varje parti kan ställa upp högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses i kommunen. Om det i en kommun ska utses t.ex. 27 fullmäktigeledamöter kan ett parti ha högst 40 kandidater. Partierna kan sinsemellan ingå valförbund. Det sammanlagda antalet partier i ett valförbund får dock vara högst detsamma som det maximala antalet kandidater i ett enskilt parti.

Valbar kandidat i kommunalval är en person som har kommunen i fråga som hemkommun, rösträtt i kommunalval i någon kommun och inte står under förmynderskap. 

Webbtjänster

Presidentval

Republikens president väljs genom direkt folkval. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. Vid presidentval har varje finsk medborgare rösträtt, oberoende av bostadsort, förutsatt att han eller hon senast på valdagen för det första valet fyller 18 år. 

Vid presidentval kan kandidater ställas upp av ett parti från vars kandidatlista vid senast förrättade riksdagsval minst en riksdagsledamot har blivit vald eller av en valmansförening som bildats av minst 20 000 röstberättigade. Varje parti och valmansförening får ställa upp bara en kandidat. Valkretsen är hela Finland. Varje parti väljer sina egna kandidater i enlighet med partiets stadgar. Samma kandidat kan ställas upp av flera partier och valmansföreningar.

Kandidaten ska vara infödd finsk medborgare.

Valet förrättas vid behov genom två valomgångar. Valdag är den fjärde söndagen i januari under valåret. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna redan under detta (första) val blir han eller hon vald till president. Om så inte sker förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Presidentens mandatperiod är sex år. Samma person kan väljas till president för högst två på varandra följande mandatperioder.

Republikens president leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. Till presidentens uppgifter hör dessutom bl.a. att stadfästa de lagar som antagits av riksdagen och att vara överbefälhavare för försvarsmakten.

Webbtjänster

​Europaparlamentsval

Europaparlamentet är ett av Europeiska unionens lagstiftande organ. EU-medborgarna väljer ledamöter till parlamentet genom direkt val som ordnas vart femte år i alla medlemsstater.

Vid valet väljs sammanlagt 705 ledamöter från 27 medlemsstater. Från Finland väljs 14 ledamöter. Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan du vara med om att forma det Europa du vill leva i, t.ex. med avseende på sysselsättning, resor, jordbruk, fiske, utrikes- och säkerhetspolitik och miljö.

Europaparlamentet

 • utser Europeiska kommissionens ordförande och godkänner kommissionens ledamöter
 • beslutar om EU-lagstiftningen tillsammans med rådet
 • beslutar om EU-budgeten tillsammans med rådet
 • godkänner nya EU-medlemsländer och viktiga internationella avtal
 • kontrollerar kommissionens och de övriga EU-institutionernas arbete och ser till att institutionerna fungerar demokratiskt

Parlamentarikerna bildar grupper enligt sina politiska åskådningar, inte enligt nationalitet.

Varje finsk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen har rätt att rösta i Europaparlamentsval. Också minst 18 år gamla medborgare i andra EU-stater är röstberättigade, om de senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att bli införda i rösträttsregistret och har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen. Röstberättigade är också personer som är anställda av Europeiska unionen eller en internationell organisation som verkar i Finland samt familjemedlemmar till sådana personer.

Vid val till Europaparlamentet kan varje parti eller valförbund ställa upp högst 20 kandidater. Detsamma gäller valmansföreningars gemensamma listor. Valkretsen är hela Finland. Valbar är varje finsk medborgare som har rösträtt i val och inte står under förmynderskap samt varje medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen som har anmält sig till och införts i rösträttsregistret i Finland, förutsatt att han eller hon inte förlorat sin valbarhet i hemstaten.

Webbtjänster