​Arkivet för muntlig historia

Arkivet för muntlig historia består av drygt 420 intervjuer med före detta riksdagsledamöter. Forskare får använda material ur arkivet. Det krävs alltid tillstånd.

Lämna in din ansökan om forskningstillstånd (pdf- / Word-format) på bibliotekets kundtjänst eller till den ansvariga forskaren på arkivet. Vi behandlar ansökningarna så snabbt som möjligt. Den som har forskningstillstånd får tillgång till intervjutexterna.

Ansvarig forskare är Joni Krekola, tfn 09-432 34 64, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi.

​Användningsregler för intervjumaterialet

1. Användarlicens och begränsningar

Intervjuerna med riksdagsveteranerna är inte offentliga. Direktören för Riksdagsbiblioteket fattar beslut om användningen av materialet på basis av licensansökningar och de forskningsplaner dessa innehåller. Användarlicens till materialet kan beviljas för vetenskaplig forskning eller annat godtagbart syfte. Licens kan beviljas studerande som utför lärdomsprov på pro gradu-nivå, förutsatt att ämnet för studien faller inom området riksdagsforskning, eller mer erfarna forskare.

När en forskare har beviljats användarlicens till en viss intervju har han eller hon också rätt att läsa innehållsförteckningarna till de övriga intervjuerna och på basis av detta precisera en ny ansökan om användarlicens.

Om forskarens informationsbehov kräver tillgång till ett större sampel av arkivmaterialet, där de intervjuade inte kan identifieras, kan forskaren anhålla om en mer omfattande användarlicens. Då får han eller hon tillgång till ett sampel av hela arkivmaterialet som motsvarar forskningens omfång, med undantag av intervjuer vilkas användning har begränsats.

I vissa fall har den intervjuade riksdagsveteranen själv fastställt villkor eller begränsningar för hur intervjun får användas. Då ska forskaren själv kontakta den intervjuade och förhandla om användarlicens till materialet. Den som fastställt användningsvillkoret meddelar den ansvariga forskaren för arkivet skriftligen eller per e-post att användarlicens beviljats.

Intervjumaterialet kan studeras i Riksdagsbiblioteket under dess öppettider. En forskare som beviljats användarlicens kan få tillgång till materialet även utanför Riksdagsbiblioteket. I så fall skickas intervjufilerna till forskaren som e-postbilagor via en skyddad förbindelse. Forskaren kan också få filerna genom någon annan ändamålsenlig, skyddad filöverföringsmetod.

2. Avtal om användning av intervjumaterial

Användarlicensen till materialet är personlig. Forskaren ska underteckna ett avtal om användning av intervjumaterial och försäkra att han eller hon följer lagstiftningen om dataskydd och upphovsrätt i användningen av materialet, dessa användningsregler och eventuella separata anvisningar om hur materialet ska användas.

Om forskaren bryter mot dessa användningsregler har Riksdagsbiblioteket rätt att informera det institut som står bakom forskningen samt finansiären om missbruket. Direktören för Riksdagsbiblioteket kan också återkalla användarrätten till materialet för en viss tid.

3. Materialets ändamål och förstöring

Intervjumaterialet får användas endast för det forskningsändamål som angetts i ansökan om användarlicens. Om forskaren vill använda materialet för något annat syfte ska han eller hon ansöka om en ny användarlicens.

Då den beviljade användarrätten till materialet utanför Riksdagsbiblioteket har gått ut är forskaren skyldig att förstöra intervjufilerna med beaktande av principen om dataskydd och per e-post underrätta den ansvariga forskaren för arkivet om att användningen har upphört och materialet förstörts.

4. Datasäkerhet

Forskaren ska hantera och förvara intervjufilerna på en tillräckligt hög datasäkerhetsnivå. Ingen annan än den person som beviljats användarlicens får komma åt det sekretessbelagda materialet. Forskaren är skyldig att per e-post informera den ansvariga forskaren för arkivet om eventuella
kränkningar av och hot mot datasäkerheten omedelbart då sådana uppdagats.

5. Dataskydd och forskningsetik

Alla intervjuade är före detta riksdagsledamöter. Det är tillåtet att nämna den intervjuades namn i forskningspublikationer, förutsatt att personen i fråga inte separat har förbjudit detta.Forskningsarbetet får dock inte äventyra integritetsskyddet för personer eller aktörer som förekommer i intervjumaterialet.

Materialet ska användas med iakttagande av forskningsetiska delegationens gällande etiska principer, som beskrivs närmare på adressen www.tenk.fi.

6. Upphovsrättigheter och hänvisningar till materialet

De intervjuade och intervjuarna har avtalat om att intervjumaterialet överlåts till arkivet för muntlig historia. Äganderätten och alla i upphovsrättslagen angivna rättigheter till arkivet innehas av riksdagens kansli. Riksdagens kansli ansvarar inte för tolkningar som gjorts i samband med att intervjuerna använts för forskningsändamål.

Forskare som använder material ur arkivet ska följa den vedertagna referenspraxis som gäller inom disciplinen i fråga. Av referensuppgifterna ska framgå den intervjuades namn, intervjutidpunkt samt samling och förvaringsplats enligt följande:
- Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto, Eduskunnan kirjasto.
I svensk- och engelskspråkiga publikationer:
- Arkivet för muntlig historia – intervjuer med riksdagsveteraner, Riksdagsbiblioteket.
- Veteran Members of Parliament Oral History Archive, Library of Parliament.

7. Information om publikationer

Den ansvariga forskaren för arkivet ska sändas e-post med uppgifter om de publikationer för vilka intervjumaterial har använts som källa.

8. Användningsreglernas ikraftträdande

Dessa användningsregler har godkänts av Riksdagsbibliotekets styrelse 11.12.2014.

Användningsreglerna tillämpas också på tidigare intervjumaterial som samlats in från och med 1988, dock så att eventuella villkor och begränsningar som antecknats i respektive överlåtelseavtal iakttas noggrant.

Användningsregler för intervjumaterialet (pdf-format)