Regler för dig som använder Riksdagsbiblioteket och Riksdagens arkiv


1 § Allmänna regler och anvisningar

Besökarna förbinder sig att följa dessa regler i och med att de undertecknar ansökan om bibliotekskort.

Besökarna ansvarar för det material som de lånar.

Besökarna förbinder sig att använda biblioteket utan att störa andra besökare eller vålla skada på bibliotekets egendom.

Besökarna är skyldiga att följa personalens instruktioner. 

Biblioteket informerar om ändringar i bibliotekstjänsterna på sin webbplats.


2 § Användning och lån av material

Alla som fyller i en ansökan och bestyrker sin identitet får bibliotekskort. Av personer under femton år krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavaren till ansökan om bibliotekskort.

Bibliotekskortet är personligt. 

Bibliotekskortet eller identitetsbevis med foto ska visas upp när material lånas. Dessutom är besökarna skyldiga att genast underrätta kundtjänsten om kontaktuppgifterna ändras eller bibliotekskortet förkommer.

Besökarna åtar sig att återlämna lånat material eller förnya lån senast den dag lånetiden går ut. Låneförbud kan meddelas, om besökaren inte har lånat om eller återlämnat lånat material senast 28 dagar efter förfallodagen. Besökaren är skyldig att ersätta förkommet eller förstört material på det sätt som särskilt avtalas i varje enskilt fall.

Rätten att låna återinträder när materialet har återlämnats eller ersatts på överenskommet sätt.

Material i dåligt skick, sällsynt material och material ur referensbiblioteket lånas ut bara för användning i kundlokalerna.

Om utlånat biblioteksmaterial behövs för arbetet i riksdagen förbehåller sig biblioteket rätten att begära in dem under lånetiden.


3 § Användning av arkivmaterial

Besökarna har tillgång till tryckta riksdagshandlingar på samma sätt som till annat biblioteksmaterial. Kopior ska alltid användas av arkivmaterial när de är tillgängliga. Arkivmaterial i original får bara användas i Riksdagsbibliotekets kundlokaler. Original ska alltid återlämnas till kundtjänsten efter användning. Det är tillåtet att fotografera material. Bibliotekspersonalen kopierar vid behov arkivmaterial i original.

Vid lån av arkivmaterial förbinder sig besökarna att följa gällande lagstiftning och anvisningar om dokumenthantering och handlingars offentlighet.

Arkivmaterialet är i huvudsak offentligt. Tillstånd att använda sekretessbelagt material ska anhållas skriftligt hos riksdagens generalsekreterare. För att få använda vissa samlingar i arkivet krävs det tillstånd av biblioteksdirektören.


4 § Informationstjänsten

Riksdagsbibliotekets informationstjänst utför på uppdrag informationssökningar inom bibliotekets expertområden.

Uppdragsgivaren får resultatet inom tre vardagar eller enligt överenskommelse.

Biblioteket har rätt att avgränsa ett uppdrag.

Informationstjänsten tillhandahåller ingen juridisk rådgivning.


5 § Fjärrlån

Riksdagsbiblioteket skaffar fram material på fjärrlån, om riksdagsledamöter eller tjänstemän i riksdagen eller på ett ämbetsverk i anslutning till riksdagen behöver materialet i sitt arbete. 

Biblioteket skaffar fram material inom bibliotekets expertområden på fjärrlån från andra bibliotek för forskare som bedriver minst postgraduala studier.

Biblioteket skickar fjärrlån och kopior från sitt eget bestånd till andra bibliotek. Mikrofilmat och digitalt arkivmaterial ges ut som fjärrlån till bibliotek och landsarkiv. Arkivmaterial i original ges inte ut som fjärrlån.

Vid fjärrlån gäller bibliotekens allmänna anvisningar och det utlånande bibliotekets bestämmelser.


6 § Lokaler och apparater

Besökarna är skyldiga att använda bibliotekets lokaler och apparater utan att störa andra besökare eller vålla skada på bibliotekets egendom.

Biblioteket har ett fikarum för besökarna. 

Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck någon annanstans än i fikarummet. 

Biblioteket har förvaringsfack, där saker kan förvaras under besöket. 

Det är förbjudet att ha med sig andra djur än ledarhund i bibliotekets lokaler.


7 § Kopiering

Besökarna kan ta kopior samt beställa avgiftsbelagda kopior av publikationer i Riksdagsbibliotekets samlingar inom ramen för bestämmelserna i upphovsrättslagen (404/1961). Riksdagsmaterial och Finlexmaterial får skrivas ut gratis på de datorer som är avsedda för ändamålet.


8 § Avgifter och ersättningskriterier

Bibliotekstjänsterna är i huvudsak avgiftsfria. 

Information om Riksdagsbibliotekets avgiftsfria tjänster för alla, serviceavgifter och ersättningskriterier finns på bibliotekets webbplats.


9 § Sekretess för personuppgifter

Riksdagsbiblioteket lämnar inte ut person- eller låneuppgifter till utomstående. Ett undantag är inkassouppdrag när lån inte har återlämnats. I sådana fall lämnar biblioteket ut uppgifter om personen och de utestående lånen till inkassoföretaget. Dataskyddsbeskrivningen för bibliotekets kundregister finns utlagd på bibliotekets webbplats. Besökarna har rätt att kontrollera registeruppgifterna om sig själva.


10 § Avstängning

Biblioteksdirektören och dennes ställföreträdare har rätt att för viss tid avstänga den som inte följer dessa regler.


11 § Ikraftträdande

Dessa regler för användning av Riksdagsbiblioteket är fastställda av styrelsen för Riksdagsbiblioteket den 17 februari 2021. De träder i kraft den 1 april 2021 och gäller tills vidare. 

Med dessa användningsregler upphävs de användningsregler som biblioteksstyrelsen fastställde den 27 mars 2014 och som trädde i kraft den 15 maj 2014.