Yrkesetiska direktiv

1. Biblioteket är en för alla öppen offentlig organisation

Kunden

 • Biblioteket betjänar alla som behöver information om riksdagen, rätten eller samhället.
 • Den nyaste lagstiftningen och förarbeten till lagarna står till medborgarnas förfogande.
 • Det öppna medborgarsamhället och den allmänna principen att alla har rätt till information stöds med kostnadsfri basservice.


Arbetsgemenskapen

 • Arbetstagarna informeras öppet om ärenden som angår arbetsgemenskapen.
 • Arbetstagarna informerar också ledningen och sina kollegor om väsentliga saker; man strävar till effektiv kommunikation.

2. Alla behandlas lika

Kunden

 • Alla är berättigade till service oberoende av ursprung, ålder, nationalitet, sexuell inriktning, kön, hälsotillstånd, religion, övertygelse och förmögenhet.
 • Kunderna har rätt att få arbeta ostört.
 • Störande beteende leder omedelbart till åtgärder


Arbetsgemenskapen

 • Vars och ens arbete är värdefullt.
 • Kollegor skall få stöd och de skall bemötas sakligt och med respekt.
 • Kollegor ges arbetsro.
 • Åtgärder som befrämjar orkandet i arbetet vidtas.
 • Arbetstagaren bör fästa vikt vid sitt orkande och sin hälsa och vid behov kontakta sin chef, företagshälsovården eller arbetarskyddsmyndigheterna.
 • Var och en bör ingripa om någon blir osakligt bemött och bibliotekets direktör måste underrättas om händelsen.
 • När man löser konfliktsituationer som har att göra med osakligt bemötande lyssnar man på båda parterna.
 • I problematiska situationer måste arbetstagaren ha en möjlighet att få hjälp. Arbetstagaren kan vända sig till bibliotekets direktör, chefen, kollegor, arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen/sitt fackliga medlemsförbund, arbetsskyddschefen, företagshälsovården.
 • När beslut angående personalen fattas rättar man sig efter rekommendationerna i riksdagens jämställdhetsplan.
 • I frågor som handlar om arbetsskyddet följs de förordningar och direktiv som riksdagen och arbetsskyddsförvaltningen har utfärdat.

​3. Verksamheten är konfidentiell och rätten till personlig integritet respekteras

Kunden

 • Bibliotekets kundservice är på alla sätt konfidentiell. Kundens rätt till integritet tas i möjligaste mån i beaktande
 • Kundernas uppgifter lämnas inte ut till utomstående.
 • Kunder har rätt att kontrollera sina egna uppgifter.


Arbetsgemenskapen

 • Varje arbetstagare strävar att vara värd förtroende.
 • Inom riksdagen är alla uppgifter som har att göra med arbete och privatliv konfidentiella. Skyldigheten att iaktta sekretess efterföljs.

4. Biblioteket erbjuder professionell, sakkunnig service och en tillgång till mångsidiga informationskällor

Kunden

 • Kunden och en smidigt löpande kundservice är verksamhetens grundtanke.
 • Kunden får hjälp med att hitta den information/de informationskällor han/hon behöver.
 • Biblioteket erbjuder tillförlitlig och förstklassig service.
 • Personalens egna åsikter får inte inverka på servicen.
 • Biblioteket arrangerar användarutbildning i sitt eget verksamhetsområde.
 • Ingen juridisk rådgivning eller tolkning av lagstiftningen erbjuds.
 • Bibliotekets elektroniska och tryckta samlingar innehåller material som handlar om riksdagen, rätten eller samhället. Materialet är aktuellt och i historiskt hänseende värdefullt.
 • Biblioteket vidareutvecklar sina serviceformer och samlingar i överensstämmelse med den allmänna utvecklingen inom branschen och med hänsyn till kundkretsens behov.


Arbetsgemenskapen

 • Arbetstagarna förkovrar sin yrkeskompetens, håller sig à jour med utvecklingen i branschen och ställer sin kunnighet, allmänbildning och erfarenhet till kundernas och kollegornas förfogande..
 • Riksdagsbiblioteket spelar en aktiv roll i nätverket av finländska och världsomfattande biblioteks- och informationstjänster.
 • Samarbetet med inhemska och utländska kontrahenter förstärks genom nätverk, samtidigt som man utvecklar de egna serviceformerna.

5. Allmänetiska målsättningar

 • Biblioteket befrämjar demokratin och stöder yttrande- och kommunikationsfriheten.
 • Etik och etiska värden är en del av bibliotekets vardag.
 • En vilja att göra det rätta i dagliga situationer.
 • Alla har rätt och skyldighet att ingripa mot missförhållanden i arbetet.
 • Tjänsterna produceras så effektivt som möjligt.
 • Biblioteksservicen utvärderas på många olika sätt.
 • Principerna för varaktig utveckling efterföljs.
 • Diskussionen om etiska värden bör fortsätta.