Ämbetsverk i anknytning till riksdagen

I anslutning till riksdagen finns som fristående ämbetsverk justitieombudsmannens kansli, Människorättscentret, Utrikespolitiska institutet och statens revisionsverk.

Riksdagens justitieombudsman

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Övervakningen gäller också andra som sköter offentliga uppdrag.

För övervakningen ansvarar justitieombudsmannen och två biträdande justitieombudsmän. De biträdande justitieombudsmännen arbetar självständigt och har samma befogenheter som justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen väljs av riksdagen för fyra år i sänder. De är opartiska och oberoende av riksdagen.

Människorättscentret

Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan vars uppgift är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer. Centret behandlar inte klagomål eller andra enskilda fall som hör till de högsta laglighetsövervakarnas behörighet.

Människorättscentret har en människorättsdelegation bestående av 40 medlemmar. Administrativt hör Människorättscentret till riksdagens justitieombudsmans kansli.

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet är ett forskningsinstitut. Dess uppgift är att framställa aktuell information av hög kvalitet om internationella relationer och EU-frågor. Institutet sköter sin uppgift genom att bedriva forskning, ordna nationella och internationella seminarier och publicera rapporter om forskningsrön och aktuella internationella frågor.

Utrikespolitiska institutet är oberoende i sin forskning. Dess verksamhet leds av en styrelse som består av nio ledamöter. I anslutning till forskningsinstitutet finns också en delegation och ett vetenskapligt råd.

Statens revisionsverk

Statens revisionsverk är en oavhängig myndighet som fungerar i anslutning till riksdagen. Det granskar statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt övervakar de finanspolitiska reglerna. Dessutom övervakar revisionsverket val- och partifinansieringen.

Revisionsverket leds av en generaldirektör som utses av riksdagen och vars mandatperiod är sex år.