Riksdagens förvaltning

Riksdagens förvaltning leds av kanslikommissionen. Den består av talmannen och vice talmännen samt fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som väljs av riksdagen i början av valperioden.

Kanslikommissionen utnämner de högsta tjänstemännen i riksdagens kansli och avgör alla stora frågor som gäller riksdagens förvaltning och ekonomi.

Riksdagens organisationsstruktur. Bildens innehåll förklaras som text på sidan.


Riksdagens kansli

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan. I riksdagens kansli arbetar cirka 440 tjänstemän och 130 ledamotsassistenter.

Riksdagens kansli leds av riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola. Kansliet har sex verksamhetsenheter som har hand om lagstiftningsarbete, utskottsarbete, internationella ärenden, informations- och utredningtjänster, förvaltning  och säkerhet.

Riksdagens utgifter

Riksdagens utgifter ingår i statsbudgeten. År 2016 var riksdagens utgifter sammanlagt 129,5 miljoner euro, varav utgifterna för
- politisk verksamhet uppgick till 32,8 miljoner euro
- personallöner och personalservice 30,3 miljoner euro
- fastighet och ombyggnaden av riksdagens fastigheter 50,9 miljoner euro
- informationsteknik 10,5 euro
- bl.a. resor, tryckning, medlemsavgifter till utlandet mm. 5,0 miljoner euro.

Demokratins pris: 23 €

År 2017 var riksdagens utgifter totalt 124,6 miljoner euro. Riksdagen kostade därmed 23 euro per finländare. Året innan var siffran 23,50 euro.