Biblioteks- och arkivbestånd​​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

 

Riksdagsbibliotekets och riksdagens arkivs register används för att administrera biblioteksbeståndet och arkivhandlingar, för att lagra och vårda historiskt och för forskningsändamål viktiga handlingar och andra medier, för att ge information och bistå forskare när det gäller bestånden och för att mikrofilma de viktigaste handlingarna och medierna. Syftet är också att bestånden ska möjliggöra vetenskaplig och historisk forskning och kunna användas för andra godtagbara ändamål.

Med arkivet avses alla de grupper av dokument som genereras i riksdagens verksamhet. Arkivhandlingarna innehåller i allmänhet också mycket personuppgifter. Handlingar och uppgifter lagras antingen för att möjliggöra ​vetenskaplig forskning eller för att sörja för rättssäkerheten.​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Den registrerades samtycke (samtycke lämnas när kundrelationen inleds), artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
  • En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen och 1 § i lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000) och, i fråga om arkivmaterialet, 6 och 7 § samt 8 § 1 och 2 mom. i arkivlagen (831/1994)

2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

Det är möjligt att l​åna arkivhandlingar. I så fall ska ett lånekvitto fyllas i med följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och yrke.

  • Intervjuer med riksdagsveteraner (audio/text), inklusive bakgrundsmaterial och metadata. Materialet innefattar också forskarnas ansökningar, som innehåller följande personuppgifter: namn, e-postadress, examen/akademisk grad och adress.
  • Bildarkivet behandlar följande personuppgifter: namn, e-postadress, eventuell titel, organisationens namn och eventuellt telefonnummer. Bilder kan redan i sig själva vara personuppgifter. Bildernas metadata innehåller personuppgifter såsom namn, titel, fotograf, upphovsperson (t.ex. för konstverk) och riksdagsgrupp.

Uppgifterna kommer direkt från den registrerade.

3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Beståndsuppgifter är offentliga. Intervjuer med riksdagsveteraner i registret över arkivet för muntlig historia är inte offentliga, och uppgifterna kan fås bara för forskningsändamål med ett tillstånd att använda uppgifterna som direktören för Riksdagsbiblioteket beviljar.​

​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet.

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Uppgifter som samlats in i Riksdagsbibliotekets och arkivets beståndsregister lagras endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt med tanke på de ursprungliga och förenliga syften för vilka personuppgifterna har samlats in.

Bara de handlingar som ska förvaras varaktigt överförs till centralarkivet. Lånekvittona för handlingar och personuppgifterna på kvittot raderas efter fem år. Fotografier och ingående metadata bevaras varaktigt.

Personuppgifter som gäller lån raderas efter fem år. Intervjuer med riksdagsveteraner bevaras varaktigt. Handlingar som gäller lån, inklusive personuppgifter, raderas efter fem år.

Beståndsuppgifter om böcker och tidningar lagras för den tid böckerna och tidningarna ingår i Riksdagsbibliotekets bestånd.
6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

 

Riksdagsbiblioteket
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: biblioteket@riksdagen.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.

​​​
3.4.2019