Registret för passerkontroll i riksdagens byggnader​​​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Syftet med registret för passerkontroll i riksdagens byggnader är att se till att det hela tiden finns en aktuell lägesbild i fråga om riksdagens byggnader och utomstående som besöker eller har besökt riksdagen.

Registret förs vid den permanenta passerkontroll som finns i anslutning till riksdagens besöksingång. Det innefattar också följande delregister i besöksregistret för riksdagens kansli: registret över personliga gäster, registret över internationella besök och registret över deltagare i evenemang och möten (se ​dataskyddsbeskrivningen för riksdagens besöksregister​).​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och lagen om säkerhetsskydd i riksdagen (364/2008).

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

​​För- och efternamn, namn på den mottagande kontaktpersonen, anmälda tidpunkter för när den registrerade ​​kommit till riksdagen och lämnat huset och nummer på besökskortet.​

​​​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Uppgifter om besökare lämnas i regel inte ut till någon utanför säkerhetsavdelningen.

​​​​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

​​Besökaruppgifterna i registret för passerkontroll är sekretessbelagda i enlighet med 24 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). ​​

​​​4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna i registret för passerkontroll i riksdagens byggnader lagras fram till besökets slut.

​6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Säkerhetsavdelningen
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: turvavalvomo@riksdagen​.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.


6.9.2022