​​Registret över systemet för hantering, cirkulation och arkivering av fakturor och handlingar​​​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Personuppgifterna i registret över systemet för hantering, cirkulation och arkivering av fakturor och handlingar används för att behandla och arkivera inköpsfakturor och verifikationer. Informationssystemet är digitalt och där sker all cirkulation, sakgranskning och attestering av fakturor och handlingar samt administrering av det ​material som ska arkiveras. Personuppgifter finns på inköpsfakturor och annat material som ska arkiveras.

​Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och 6 § i reglementet för riksdagens kansli (1480/2015).​

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

De registrerade är riksdagsledamöter, personer anställda av riksdagen och utomstående leverantörer.

Följande uppgifter registreras:

  • Personuppgifter i fakturor och verifikat.
  • Arkiverade lönespecifikationer/förteckningar: personuppgifter samt uppgifter om anställningsförhållande, lön, frånvaro, arbetstid, medlemsavgifter, skatter och utsökning och även pensionsrelaterade uppgifter om anställningsförhållandet.​

​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Personuppgifterna behandlas av anställda vid ekonomiförvaltningen för riksdagens kansli, fakturahandläggarna och anställda vid ekonomiförvaltningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet, servicecentret). ​

​​​​​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet.

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

​​​Personuppgifterna i registret lagras i enlighet med lagstiftningen och Statskontorets föreskrifter. Löneuppgifterna lagras i 50 år och inköpsfakturor och verifikationer i 6 år. Lagringstiden för personuppgifter är högst lika lång som lagringstiden för det material som den registrerade har hanterat. Servicecentret ansvarar för arkiveringen av personuppgifterna i underregistret.​

6. Automatiserat beslutsfattande​ och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

​​​Förvaltnings- och serviceavdelningen
M​annerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
E-post: ​taloushallinto@riksdagen.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​​


10.1.2020