Registret över e-formulär​​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Registret över e-formulär används till att erbjuda bibliotekets kunder e-service och möjlighet att ge återkoppling. Det används också för att förteckna dem som anmält sig till kurser och få in kursåterkoppling.​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Den registrerades samtycke (samtycke lämnas när kundrelationen inleds), artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
  • En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen och 1 § i lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000).​

​ 2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

​Namn, e-post, adress och telefonnummer. Kunden kan välja vilka identifieringsuppgifter hen lämnar när hen väljer hur riksdagen ska ta kontakt. Det går också att lämna inköpsförslag, föreslå informationspaket om lagprojekt och ge respons anonymt​

​​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

​​​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet.

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna raderas en gång om året. E-postadressen till kunder som önskar få information om kurser lagras tills kunden meddelar att hen inte längre vill få den informationen. Andra personuppgifter bevaras varaktigt.​

​6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Riksdagsbiblioteket
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: biblioteket@riksdagen.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​

3.4.2019