Sökhjälp

Sökfunktionen på riksdagens webbplats fungerar på samma sätt som de vanligaste sökmotorerna. Du skriver in ett eller flera sökord i sökrutan och får ett sökresultat. Använd filtren till vänster för att avgränsa sökresultatet.

1. Sökalternativ

Välj rätt sökalternativ under sökrutan. Om du exempelvis söker riksdagsärenden och riksdagsdokument, välj Riksdagsärenden och dokument. Sökalternativen är:

 • Riksdagsärenden och dokument - riksdagsärenden och dokument på svenska samt uppgifter om omröstningar i plenum; se närmare material på webbplatsen
 • Riksdagsledamöter - personuppgifter om nuvarande och tidigare ledamöter och deras riksdagsaktiviteter. På de nuvarande ledamöternas sidor finns också information om deras bindningar och assistenter. Obs! På svenska finns det bara uppgifter om nuvarande ledamöter.
 • Pressmeddelanden och annat - pressmeddelanden, sidor och dokument på den svenska webbplatsen.

2. Sökning

Skriv in ett eller flera sökord i sökrutan (t.ex. egendomsskydd*). Du kan också använda riksdagsärendets eller dokumentets nummer (t.ex. RP 15/2016) som sökord. Trunkera sökordet med asterisk * (bara efter ett ord). Du kan också kombinera ord med de så kallade booleska operatorerna (AND, OR, NOT) eller söka en viss teckensträng, alltså exakt fras, med citattecken (t.ex. "tillsynen över arbetarskyddet" eller "RP 66/2016"). Använd filtren till vänster för att avgränsa sökresultatet ytterligare. Se också Avancerad sökning.

3. Filter

Till vänster om sökresultatet visas en lista med olika slags filter som kan användas för att avgränsa sökresultatet ytterligare. Filtren bygger på metadata (beskrivande information) om materialet.

Filter under sökalternativet Riksdagsärenden och dokument 

Under sökalternativet Riksdagsärenden och dokument  kan du ytterligare avgränsa sökresultatet med flera olika filter:

 • Riksdagsärenden efter ärendetyp, exempelvis regeringens proposition, lagmotion
  Vad är ett riksdagsärende? Ett riksdagsärende är en samlad beskrivning av behandlingen av ett ärende som tagits upp i riksdagen. På sidan med information om behandlingen finns länkar till dokumenten och omröstningarna i ärendet. När du avgränsar sökningen med det här filtret visar sökresultatet bara information om behandlingen av ärendena.
 • Riksdagshandlingar efter dokumenttyp, exempelvis regeringens proposition, lagmotion
  Vad är en riksdagshandling? En riksdagshandling är ett enskilt dokument i fulltext och gäller ett visst riksdagsärende. När du avgränsar sökningen med det här filtret visar sökresultatet bara dokument. Det finns två dokumentformat, pdf och html.
 • Uttalanden (1995–2014), uttalanden av riksdagen 1995–2014
 • Utskottsbehandling (2003–2014), behandling av ärenden i utskotten 2003–2014
 • Utskott, riksdagens uttalanden efter utskott 1995–2014
 • Ämnesord, ämnesord som beskriver riksdagsärenden. Alla riksdagsärenden och dokument har sedan 2015 beskrivits med minst ett ämnesord från ämnesordsregistret YSA. Åren 1989–2014 användes riksdagens eget ämnesordsregister VEPS (se VEPS på finska). Alla ämnesord som är relaterade till något ärende eller dokument går att söka fram. Men sökfiltren visar bara ett ämnesord, det vill säga det första ämnesordet som beskriver ärendet eller dokumentet. Om sökningen också berör material från tiden före 2015, är ämnesorden i filtren en kombination av de första ämnesorden i det gamla och i det nya materialet. Se också alfabetiskt register och register enligt frekvens (på finska).
 • Riksmöte, riksmötesår när ett riksdagsärende har initierats eller en riksdagshandling har upprättats
 • Aktör, med aktör avses den första undertecknaren (namn på riksdagsledamot) till en motion, ett initiativ, ett skriftligt spörsmål eller en interpellation, plenum eller utskott
 • Undertecknare, undertecknarna till motioner, initiativ, skriftliga spörsmål eller interpellationer (riksdagsledamotens namn)
 • Omröstning, omröstningar (voteringar) i plenum efter riksmötesår

 
Varje filter till vänster om sökresultatet visar de fem största grupperna av sökresultat. Inom parentes anges antalet träffar. Filtren Riksmöte och Omröstningar utgör undantag i detta fall. De visar riksmötesåren i fallande ordning, alltså senaste först och äldsta sist. Under filtren finns länkarna Visa mer och Visa färre. Klicka på dem för att förlänga respektive förkorta träfflistan. I vissa fall kan sökresultatet i ett filter bestå av fler än tusen träffar, bland annat filtret Ämnesord. 

Filter under sökalternativet Riksdagsledamöter

Under sökalternativet Riksdagsledamöter finns följande filter:

 • Nuvarande riksdagsledamot, Ja = sökresultatet visar bara nuvarande riksdagsledamöter. Obs! Du kan söka uppgifter om tidigare ledamöter via den finska webbsidan.
 • Kön, Man eller Kvinna
 • Valkrets, visar från vilken valkrets ledamoten är invald

 

4. Sortera

Du kan också sortera sökresultatet. Det finns en rullgardinsmeny mellan sökrutan och den översta träffen i sökresultatet. Där är Sammanhang förvalt, men du kan med fördel välja t.ex. Riksdagsnummer (stigande) eller Riksdagsnummer (fallande). Om du väljer stigande riksdagsnummer kommer den senaste träffen först och den äldsta sist. I fallande ordning blir sökresultatet tvärtom.

5. Avancerad sökning

Avancerade sökningar kan göras med hjälp av fält för metadata, alltså beskrivande information. Då kan du också trunkera med asterisk (*), kombinera ord med de så kallade booleska operatorerna (AND, OR, NOT med versaler) eller söka på en exakt fras med citattecken. Dessutom kan du avgränsa sökresultatet med filter.

Det finns ett särskilt formulär för avancerad sökning.

Avancerad sökning i riksdagsärenden

Du kan använda följande fält för beskrivande information när du gör sökningar med sökalternativet Riksdagsarbetet:

 • Riksdagsnummer, se Förkortningar på riksdagsnummer Exempelvis Riksdagsnummer:"RP 4/2004" söker upp de riksdagsärenden och dokument som har riksdagsnumret RP 4/2004. Riksdagsnummer:LM söker däremot alla lagmotioner (riksdagsärenden och dokument). Citattecken behövs om söksträngen innehåller mellanslag.
 • Riksmöte, exempelvis Riksmote:2011 söker alla riksdagsärenden och dokument där riksmötesåret 2011 ingår riksdagsnumret.
 • Dokumenttyp, exempelvis . Dokumenttyp:utlåtande söker fram alla dokument som är utlåtanden.
 • Arendetyp, exempelvis Arendetyp:"skriftligt spörsmål" söker alla riksdagsärenden som är skriftliga spörsmål.
 • Aktor, exempelvis Aktor:"Biaudet Eva" söker alla riksdagshandlingar som initierats av ledamot Eva Biaudet (motioner, initiativ, skriftliga spörsmål).
 • Talare, t.ex. Talare:"Biaudet Eva" söker Eva Biaudets anföranden i plenum.
 • Utskott, exempelvis Utskott:Lagutskottet söker alla uttalanden som lagutskottet godkände 1995–2014.
 • Undertecknare, exempelvis Undertecknare:"Biaudet Eva" söker inlämnade riksdagsärenden som ledamot Eva Biaudet har instämt i (undertecknat).
 • Ämnesord, exempelvis Amnesord:Riksdagen söker riksdagsärenden med koppling till ämnesordet riksdagen (se Ämnesordsregister).
 • Status, till exempel Status:Behandlats söker de riksdagsärenden där behandlingen har avslutats (gäller bara ärenden från och med riksmötet 2015). Status:Klart söker riksdagsärenden som har status Klart, det vill säga slutlig version.

Sökexempel

 • Sök på ärendenummer eller dokumentnummer: RP 160/2012 eller "RP 160/2012" eller Riksdagsnummer:"RP 160/2012" eller Riksdagsnummer:"GrUU 26/2014" eller Riksdagsnummer:"SS 350/2012".
 • Sök bland alla specifika ärendetyper eller dokumenttyper: Riksdagsnummer:RP eller Riksdagsnummer:SS -> sökresultatet kan avgränsas ytterligare t.ex. med filtret Riksmöte. Sök dokument från ett visst utskott: Riksdagsnummer:GrU* -> du kan avgränsa sökningen med t.ex. filtren Riksdagsärenden och Riksmöte
 • Sök en viss regeringsproposition: straffla* eller sjukv* -> välj Riksdagens proposition under filtret Riksdagsärenden -> avgränsa med filtret Riksmöte 2014 -> du kan bläddra bland träffarna och välja rätt dokument. Du kan också sortera resultatet med Riksdagsnummer fallande (i rullgardinsmenyn).
 • Sök regeringspropositioner med Ämnesord: energived -> välj ämnesordet Energived under filtret Ämnesord -> Regeringens proposition under filtret Riksdagsärenden -> välj exempelvis sorteringsalternativet fallande och gå igenom sökresultatet eller avgränsa ytterligare med filtret Riksmöte.
 • Kombinera flera sökord eller ämnesord: europ* AND budgetr* -> välj exempelvis filtret Riksdagsärenden -> avgränsa ytterligare med filtret Riksmöte
 • Sök riksdagsledamöters riksdagsinitiativ: Aktor:"Andersson Li" -> avgränsa typen av riksdagsinitiativ med filtret Riksdagshandlingar, t.ex. Skriftliga spörsmål. Avgränsa ytterligare t.ex. med filtret Riksmöte.
 • Sök plenarprotokoll så här: Riksdagsnummer:pr -> välj filtret Plenarprotokoll -> avgränsa ytterligare med filtret Riksmöte. Du kan också sortera sökresultatet t.ex. med Riksdagsnummer, fallande (i rullgardinsmenyn) ELLER samma sökning men kombinerat med ett sökord -> Riksdagsnummer:pr AND Fennovoima*
 • Sök enskilda anföranden i plenum: Riksdagsnummer:puh -> filtret Aktör visar riksdagsledamöternas anföranden i frekvensordning -> välj ledamot -> avgränsa sökresultatet med t.ex. Riksmöte ELLER Riksdagsnummer:puh AND "Wallin Stefan"

 

Exempel på populära sökningar

 • Sök sakkunnigutlåtanden (på finska) i ett visst ärende så här: "RP 66/2015" -> välj filtret Riksdagshandlingar och sedan Asiantuntijalausunto, Asiantuntijalausunnon liite, Vastine eller Lisäselvitys 
 • Sök utlåtanden från en viss sakkunnig så här: Dokumenttyp:asiantuntijalausunto Tomi Lindholm 
 • Sök grundlagsutskottets utlåtanden om ett specifikt tema: Riksdagsnummer:GrUU AND egendomsskydd* 
 • Sök grundlagsutskottets utlåtanden där en viss paragraf i grundlagen behandlas: Riksdagsnummer:GrUU AND "6 § i grundlagen". I sökresultatet visas bara de träffar där texten är skriven exakt som i exemplet 
 • Sök ett visst ministeriums ärenden som är under behandling i riksdagen: (tilakoodi:anhängigt OR tilakoodi:under behandling) AND "social- och hälsovårdsministeriet" 
 • Sök svar från en viss minister på skriftliga spörsmål: Riksdagsnummer:SSS AND Aktor:"Lindström Jari" 
 • Sök på ett visst tidsintervall eller en valperiod med sökord: hemvård* AND (riksmöte>2010 AND riksmöte<2015) 
 • Avgränsa sökningen till riksdagshandlingar i pdf-format, t.ex. propositioner: Riksdagsnummer:RP AND Fileextension:pdf