​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
161
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.41. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.41). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-341029
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 8.12.2020 överlämnat regeringens proposition RP 241/2020 rd. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2020 rd och lagförslaget i proposition RP 114/2020 rd sammanförda till lagförslag 1 enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 2 och 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 167/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 142/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Klimatårsberättelse 2020
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 
11
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 66/2020 rd
Val
Riksdagen valde Jani Mäkelä till ersättare i grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 218/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 236/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 238/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 21/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 a § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Kaisa
Juuso
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020. 
22
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.12.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.41. 
Senast publicerat 2021-01-15 12:10:29