​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 60/2022 rd Plenum Torsdag 19.5.2022 kl. 16.00—18.07

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.07. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.03) och talman Matti Vanhanen (17.03—18.07). 

1. Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om (Sheikki Laakso saf)

Muntligt spörsmålMFT 101/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om (Pihla Keto-Huovinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 102/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 103/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 104/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 105/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om (Heidi Viljanen sd)

Muntligt spörsmålMFT 106/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7. Muntlig fråga om (Aino-Kaisa Pekonen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 107/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8. Muntlig fråga om (Jouni Ovaska cent)

Muntligt spörsmålMFT 108/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Övrigt ärendeÖ 2/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 73/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Regeringens propositionRP 72/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 7/2022 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.5.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.07. 

Senast publicerat 2022-05-19 19:06:26