Plenarprotokoll

​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
51
2020 rd
Plenum
Måndag 6.4.2020 kl. 21.00—22.24
Plenum började kl. 21.00. Plenum avslutades kl. 22.24. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (21.00—22.24). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-296161
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Statsrådet har 6.4.2020 överlämnat statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (Ö 18/2020 rd). Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 38/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.4.2020 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 22.24. 
Senast publicerat 2020-04-07 19:09:07

 Senaste plenarprotokoll

Riksdagsdokument
PR 51/2020 rd

Måndag 6.4.2020 kl. 21.00—22.24

Riksdagsdokument
PR 50/2020 rd

Måndag 6.4.2020 kl. 16.36—20.46

Riksdagsdokument
PR 49/2020 rd

Måndag 6.4.2020 kl. 14.00—16.12

Riksdagsdokument
PR 48/2020 rd

Fredag 3.4.2020 kl. 17.45—18.00

Riksdagsdokument
PR 47/2020 rd

Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35

Riksdagsdokument
PR 46/2020 rd

Fredag 3.4.2020 kl. 13.02—15.46

Riksdagsdokument
PR 45/2020 rd

Torsdag 2.4.2020 kl. 22.15—23.12

Riksdagsdokument
PR 44/2020 rd

Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02—22.05

Riksdagsdokument
PR 43/2020 rd

Onsdag 1.4.2020 kl. 14.01—20.54

Riksdagsdokument
PR 42/2020 rd

Måndag 30.3.2020 kl. 14.01—19.42

Riksdagsdokument
PR 41/2020 rd

Lördag 28.3.2020 kl. 10.00—12.00

Riksdagsdokument
PR 40/2020 rd

Fredag 27.3.2020 kl. 20.39—22.59

Riksdagsdokument
PR 39/2020 rd

Fredag 27.3.2020 kl. 20.24—20.25

Riksdagsdokument
PR 38/2020 rd

Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11

Riksdagsdokument
PR 37/2020 rd

Fredag 27.3.2020 kl. 13.00—13.01