​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
45
2021 rd
Plenum
Torsdag 22.4.2021 kl. 17.10—17.18
Plenum började kl. 17.10. Plenum avslutades kl. 17.18. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (17.10—17.18). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-367752
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.4.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.18. 
Senast publicerat 2021-04-22 18:52:05