​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
637366268760000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
120
2020 rd
Plenum
Tisdag 29.9.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 48/2020 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer) 
4
Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande samt förslag till uttalande) 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
18
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-09-25 13:40:43