Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av äktenskapslagen i remissdebatt

Publicerad 19-10-2021 18:00

​Justitieminister Anna-Maja Henriksson (sv) presenterade regeringens proposition för riksdagen.

Ändringen av äktenskapslagen i remissdebatt

Riksdagen förde tisdagen den 19 oktober remissdebatt om ändring i äktenskapslagen (RP 172/2021). Genom ändringen blir det möjligt att häva tvångsäktenskap.

Regeringen föreslås att det i äktenskapslagen införs bestämmelser som gör det möjligt att genom upphävande upplösa äktenskap som ingåtts genom tvång. Enligt förslaget ska rättsverkan av ett upphävt äktenskap motsvara den rättsverkan som en skilsmässa har, men med den skillnaden att makarnas civilstånd återgår till vad det var före tvångsäktenskapet.

I propositionen föreslås det också en precisering av bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap. I fortsättningen kan äktenskap som ingåtts utomlands av en person som är under 18 år erkännas endast av särskilda skäl, om åtminstone den ena av makarna var bosatt i Finland när äktenskapet ingicks.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till lagutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 172/2021 med behandlingsinformation​

Kategorier