Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finansutskottet: Till fördel för Finland att delta i EU:s återhämtningspaket

Publicerad 05-05-2021 14:00
Redigerad 12-05-2021 09:11

Finansutskottet: Till fördel för Finland att delta i EU:s återhämtningspaket

Riksdagens finansutskott gav onsdagen den 5 maj sitt betänkande om godkännande av rådets beslut av 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner beslutet​. Utskottet instämmer i grundlagsutskottets utlåtande och konstaterar att beslutet om riksdagens samtycke ska fattas med två tredjedelars majoritet. I betänkandet ingår två reservationer. 

Finansutskottet förordar den fullmakt för unionen att uppta lån på 750 miljarder euro för att finansiera återhämtningsinstrumentet som ingår i beslutet om egna medel. Enligt utskottet är det inte till fördel för Finland att förkasta återhämtningspaketet, eftersom återhämtningsplanen kan äventyras om inte alla medlemsländer deltar i den. Enligt utskottet är i så fallen risken stor för en kris och den sannolika ekonomiska förlusten betydande för Finland. 

Utskottet föreslår åtta uttalanden. Utskottet föreslår bland annat att riksdagen förutsätter att återhämtningsinstrumentet är en exceptionell engångsåtgärd, att arrangemanget inte fungerar som ett prejudikat samt att Finland inte godkänner att motsvarande arrangemang upprepas eller blir permanenta.

I beslutet om egna medel ingår normala bestämmelser om grunderna för finansiering av unionens budget. I beslutet ingår dessutom bestämmelser om extraordinära och tillfälliga ytterligare medel för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen.

Ärendet tas ännu upp i plenum till så kallad enda behandling. 

Finansutskottets betänkande FiUB 4/2021​ 
Grundlagsutskottets utlåtanden GrUU 14/2021​

Kategorier