Direkt till innehållet

Grundlagsutskottet har bedömt EU:s återhämtningsplan

Publicerad 12-06-2020 14:10
Redigerad 12-06-2020 14:12

Grundlagsutskottet har bedömt EU:s återhämtningsplan

Grundlagsutskottet har yttrat sig om statsrådets utredning om förslaget till EU:s återhämtningsplan. Planen avser att stödja medlemsstaterna och stimulera deras ekonomier när de öppnar sina samhällen efter coronapandemin. I planen ingår en lånefullmakt för unionen omfattande 750 miljarder euro.

Utskottet anser att förslagen från kommissionen utgör ett nytt element i unionens verksamhet vad avser både kvalitet och belopp. Enligt utskottets uppfattning är planen inte nödvändigtvis till alla delar förenlig med EU-rätten. Därför bör statsrådet försäkra sig om att reglerna har en behörig rättslig grund i EU-rätten.

Vidare påpekar utskottet att det är omöjligt att bedöma Finlands exponeringar och anknytande risker, eftersom de på grund av den långa löptiden är kopplade till ett flertal oförutsedda händelser i framtiden. Utskottet understryker att den övre gränsen för finska statens exponeringar måste läggas fast exakt.

Finlands rätt att bestämma över sin budget måste skyddas så effektivt som möjligt. Finlands exponeringar får åtminstone inte öka så mycket att de kan äventyra vår budgetsuveränitet eller statens möjligheter att uppfylla sina konstitutionella skyldigheter. 

Utskottet håller med statsrådet om att det behövs en rad viktiga ändringar i återhämtningsinstrumentet.

Statsrådet bör enligt utskottet inte förbinda sig att främja eller godta den föreslagna upptagningen av lån eller det anknytande stödinstrumentet för medlemsstaterna som innefattar åtaganden om bidrag.  

För beslutens legitimitet är det enligt skrivelsen från statsrådet viktigt med en bred folkförankring. Utskottet understryker vikten av att säkerställa den demokratiska legitimiteten, när medlemsstaterna i fortsättningen beslutar om genomförandet av stödinstrumentet.

Det kan hända att det slutliga godkännandet av förslaget till vissa delar kräver beslut med två tredjedelars majoritet i riksdagen i enlighet med 94 § 2 mom. i grundlagen.

Utskottet förutsätter att statsrådet i fortsättningen i sina utredningar gör en övergripande bedömning av de ekonomiska åtagandena och riskerna och då också tar hänsyn till de frågor som redan är avgjorda och de förutsebara frågor som kommer upp inom en nära framtid. 

Statsrådets E-skrivelsen från den 4 juni innehåller en omfattande sekretessbegäran vad gäller både innehåll och tidsplan. Grundlagsutskottet anser att sekretessbegäran är problematisk med avseende på grundlagen både vad beträffar dess omfattning och längd, inte minst eftersom frågan är av stor vikt.

Grundlagsutskottets utlåtande 16/2020 (kommer inom kort)

Kategorier