Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringar i läkemedelslagstiftningen föreslås för att säkerställa tillgången på läkemedel

Publicerad 03-06-2020 16:50
Redigerad 03-06-2020 16:50

​Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (vänst) presenterade regeringens proposition för riksdagen.

Ändringar i läkemedelslagstiftningen föreslås för att säkerställa tillgången på läkemedel

Riksdagen förde onsdagen den 3 juni remissdebatt om ändringen av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar.  Avsikten är att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel i Finland efter det att undantagsförhållanden med anledning av covid-19-epidemin har upphört.

Genom ändring av läkemedelslagen ges social- och hälsovårdsministeriet möjlighet att för viss tid begränsa eller rikta distributionen, försäljningen eller överlåtelsen av vissa läkemedel nationellt. Ministeriet ges denna möjlighet vid störningar eller risk för störningar i tillgången på läkemedel när det är nödvändigt för att skydda folkhälsan.

Läkemedelspartiaffärer föreslås bli skyldiga att meddela om avbrott i distributionen av läkemedel. Dessutom preciseras anmälningsskyldigheten för innehavare av ett försäljningstillstånd eller ett försäljningstillstånd för läkemedelspreparat i parallellimport. Ändringen förbättrar informationsgången mellan olika aktörer när det gäller störningar och avbrott i läkemedelsdistributionen.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar utvidgar social- och hälsovårdsministeriets rätt att genom förordning begränsa förskrivning och överlåtelse av läkemedel avsedda för behandling av en smittsam sjukdom eller att utfärda rättigheter i fråga om förskrivning och överlåtelse av läkemedlen. Rätten utvidgas  till att gälla även läkemedel som används för förebyggande av den smittsamma sjukdomen och för behandling av symtom och följdsjukdomar av sjukdomen.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 80/2020

Kategorier