Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd

Publicerad 15-04-2021 17:15
Redigerad 16-04-2021 10:01

Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd

​Riksdagen har godkänt ändringen av paragraferna 58 a och 58 b i lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet är att förbereda sig på tiden efter nedstängningen genom att bemyndiga statsrådet att utfärda bestämmelser om strängare begränsningar av öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser än vad den gällande lagen möjliggör.

Genom förordning kan förplägnadsrörelsernas kundplatser begränsas när förutsättningarna enligt lagen om smittsamma sjukdomar föreligger. Genom förordning kan också utfärdas närmare bestämmelser om de begränsningar som gäller förplägnadsrörelsers öppettider och servering av alkoholdrycker​.

Nedstängningen av förplägnadsrörelser upphör den 18 april 2021. De temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till den 30 juni 2021.  

​Riksdagens uttalanden

I samband med behandlingen godkände riksdagen tre uttalanden i enlighet med social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Riksdagen förutsätter att regeringen i de förordningar som utfärdas med stöd av lagen fastställer begränsningar i proportion till det rådande epidemiläget i varje område och att begränsningarna vid behov differentieras så att de gäller områden som är mindre än ett landskap.

Riksdagen förutsätter att regeringen i de förordningar som utfärdas med stöd av lagen beaktar de olika riskprofilerna för olika typer av restauranger (förplägnadsrörelser vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet går ut på att erbjuda alkoholdrycker mot avgift respektive andra förplägnadsrörelser) och utrymmen inomhus och utomhus och att lindrigare begränsningar av öppettider och serveringstider gäller för verksamhet med lägre risk.

Riksdagen förutsätter att förplägnadsrörelserna får kompensation för de ekonomiska förluster som begränsningarna medför. 

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 9/2021). ​

Kategorier