Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen har godkänt vårdreformen med rösterna 105–77

Publicerad 23-06-2021 14:40
Redigerad 23-06-2021 15:47

​Mini​strarna väntar på vårdreformens röstningsresultat. 

Riksdagen har godkänt vårdreformen med rösterna 105–77

Riksdagen har godkänt lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Rösterna föll 105 för och 77 emot ett godkännande. 

Genom lagen överförs ansvaret för uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet till 21 välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Välfärdsområdena är offentligrättsliga samfund med självstyre inom sitt område. Dess högsta beslutande organ är välfärdsområdesfullmäktige som utses genom val. 

För att säkerställa det regionala samarbetet och en ändamålsenlig servicestruktur inom social- och hälsovården bildas fem samarbetsområden.

Finansieringen av välfärdsområdena baserar sig till stor del på statlig finansiering och till en del på klient- och användaravgifter.

Samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

Tvåspråkiga välfärdsområden åläggs att avtala om ömsesidigt samarbete och arbetsfördelning vid tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster på svenska. 

Social-och hälsovårdsutskottet noterar i sitt betänkande att samarbetsskyldigheten för tvåspråkiga välfärdsområden behövs för att säkerställa att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården. 

Enligt utskottet kan samarbete behövas också för andra svenskspråkiga tjänster. Utskottet anser att servicen för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning bäst tryggas om den ordnas i en så enspråkigt svensk miljö som möjligt.

Riksdagens uttalanden

I samband med behandlingen godkände riksdagen flera uttalanden. Riksdagen förutsätter bland annat att regeringen noga följer och bedömer genomförandet av reformen och dess konsekvenser för kommunernas finansiering och balansen i kommunernas ekonomi samt för den regionala utvecklingen och utjämningen av välfärdsskillnaderna. 

Vidare förutsätter riksdagen bland annat att situationen för den svenskspråkiga specialomsorgen följs upp för att den svenskspråkiga sakkunskapen och servicen för personer med utvecklingsstörning ska tryggas också i den nya omvärlden och för att resurserna för verksamheten ska vara tillräckliga.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 16/2021​). ​

Omröstningsresultatet

Kategorier