Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finansutskottets betänkande om 2022 års fjärde tilläggsbudget klart

Publicerad 22-11-2022 17:40

Finansutskottets betänkande om 2022 års fjärde tilläggsbudget klart

Finansutskottets betänkande om regeringens proposition med förslag till en fjärde tilläggsbudget för 2022 blev klart tisdagen den 22 november (FiUB 30/2022 rd - RP 242/2022 rd). Betänkandet innehåller tre reservationer.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner förslaget i propositionen med ändringar. Den fjärde tilläggsbudgeten ska tillämpas från och med den 1 december 2022. Enda behandling i ärendet äger rum i plenum i morgon onsdagen den 23 november.

Anslaget för stängslet vid östgränsen motiverat

Regeringen föreslår 6 miljoner euro för ett pilotprojekt för ett stängsel vid östgränsen. Utskottet anser utifrån inkommen utredning att anslaget är motiverat och instämmer i Gränsbevakningsväsendets bedömning att det behövs ett hinderstängsel på en del av östgränsen på grund av det förändrade säkerhetsläget. I vissa utlåtanden ifrågasatte utskottet behovet av ett hinderstängsel och lyfte fram dess eventuella negativa effekter. Utskottet anser dock att hindret stödjer övervakningen och tryggandet av Finlands territoriella integritet vid östgränsen. Utskottet betonar att det vid byggandet av ett hinderstängsel är viktigt att se till att markägarnas rättsskydd tillgodoses. Utskottet anser också att miljökonsekvensbedömningen är viktig.

Förhöjda utgifter försvårar underhållet av trafikledsnätet

För basunderhåll föreslås ett tillägg på 32,7 miljoner euro, varav 31,4 miljoner euro anvisas för att hantera det eftersatta underhållet och kostnadsökningen och 1,9 miljoner euro för att förbättra sjömärkningen av farleden till Ingå och av vinterleden till Södra Finland för att trygga ett smidigt och tryggt inlopp för LNG-transporterna.

Utskottet anser att tillägget är motiverat och viktigt, eftersom finansieringsläget för infrastrukturens basunderhåll är svårt på grund av den kraftigt förhöjda kostnadsnivån. Särskilt kostnadsnivån inom byggandet har stigit. Indexhöjningen har bl.a. påverkats av att motorbrännolja, bitumen och metallprodukter blivit dyrare. 

Utskottet konstaterar att anslaget för basunderhållet för år 2022 efter de föreslagna ändringarna uppgår till sammanlagt 1,461 miljarder euro, vilket överstiger anslagsnivån enligt planen Trafik 12. På grund av den kraftigt förhöjda kostnadsnivån ger anslaget dock inte möjlighet att minska det eftersatta underhållet på önskat sätt, utan det eftersatta underhållet beräknas öka.

Ökade anslag för 66 miljoner euro

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 innebär en nettoökning av anslagen med sammanlagt 66 miljoner euro och de ordinarie inkomsterna med sammanlagt 322 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med strax över en miljard euro, vilket förklaras av den ökade uppskattningen av intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster.

De största utgiftsökningarna föreslås för Försvarsministeriets förvaltningsområde för att förbättra Finlands försvarsberedskap och stödja Ukraina. I propositionen ingår bl.a. extra barnbidrag, ersättningar i anslutning till coronaviruspandemin samt utgifter för skuldskötsel.

De största anslagsminskningarna görs inom Arbets- och näringsministeriets, Inrikesministeriets och Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden.

Utskottet föreslår att tilläggen på 46 000 euro till polisväsendet och 43 000 euro till Transport- och kommunikationsverket för att förhindra spridning av terroristiskt webbinnehåll och tillägget på 483 000 euro till arbets- och näringsbyråerna för att reformera den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen stryks ur tilläggsbudgeten, eftersom riksdagsbehandlingen av dessa propositioner ännu inte är slutförd (RP 241/2022 rd och RP 207/2022 rd).

Läs finansutskottets betänkande (FiUB 30/2022 rd) i sin helhet på riksdagens webbplats

Kategorier
Finansutskottet; Utskott