Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände diskrimineringsombudsmannens berättelse

Publicerad 18-11-2022 13:40

Riksdagen godkände diskrimineringsombudsmannens berättelse

Riksdagen godkände fredagen den 18 november Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022. 

Diskrimineringsombudsmannen lämnar berättelsen till riksdagen vart fjärde år. Berättelsen ger en översikt över jämlikhetens tillstånd i Finland och tillgodoseendet av de grundläggande mänskliga rättigheterna i anslutning till utlänningars rättigheter och människohandel. I berättelsen rekommenderas riksdagen lagändringar för att jämlikheten och de grundläggande fri- och rättigheterna ska tillgodoses bättre än för närvarande.

Diskrimineringsombudsmannens berättelse (B 7/2022) godkändes efter omröstningarna i enlighet med arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande (AjUB 12/2022). I sitt betänkande föreslår utskottet bland annat att statsrådet 

  • vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra och stärka likabehandlingsplaneringen och bedömningen av konsekvenserna för likabehandling inom den offentliga förvaltningen och lagberedningen,
  • vidtar nödvändiga åtgärder för att möjliggöra systematisk insamling av information om diskriminering och rasism och säkerställa de resurser som krävs för arbetet,
  • säkerställer att myndighets- och nödvändighetstjänsterna digitaliseras så att tjänsterna är lätta att använda, tillgängliga och tillgängliga via flera kanaler,
  • vidtar nödvändiga åtgärder för att identifiera offer för människohandel och hänvisa dem till hjälp i välfärdsområdena,
  • utreder och genomför ändringar i lagstiftning eller verksamhet som tryggar säkert boende med stöd för offer för människohandel,
  • utreder de ändringar i lagstiftningen genom vilka barnets rättigheter tryggas fullt ut när barnet eller någondera av föräldrarna är utlänning.

Kategorier
Plenum