Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja2020

Publicerad 29-09-2022 17:10

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja2020

Social- och hälsovårdsutskottet förordar inte stiftandet av en ny abortlag, såsom föreslaget i medborgarinitiativet EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet! (MI 8/2020 rd). Utskottet föreslår ändå att ändra den nuvarande lagen för att förverkliga det centrala innehållet i medborgarinitiativet. Utskottets betänkande blev klart torsdagen den 29 september, och innehåller en reservation.

Utskottet förordar inte lagförslaget i medborgarinitiativet, för flera bestämmelser i det förslaget kräver ytterligare utredningar och den nya lagen skulle sannolikt inte motsvara alla juridiska krav som ställs på nutida lagstiftning.

Enligt utskottets betänkande kan ändå det centrala innehållet i medborgarinitiativet under riksdagsbehandlingen förverkligas genom att delvis ändra den nuvarande lagen om avbrytande av havandeskap. Utskottet konstaterar att lagändringen skulle träda i kraft möjligast snart, men tidigast den 1.1.2023 på grund av ikraftträdandet av vissa andra lagändringar.

Kravet om utlåtande av två läkare föreslås slopas

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att ​lagen om avbrytande av havandeskap ändras så att medborgarinitiativets centrala innehåll inkluderas, med andra ord rätten att fram till slutet av den tolfte graviditetsveckan utifrån sin egen vilja avbryta graviditeten. Ändringen skulle stärka den gravidas självbestämmanderätt.

Den nuvarande lagen förutsätter motiveringar för att avbryta en graviditet i ett tidigt skede och ger läkare möjlighet att utvärdera den gravidas skäl att avbryta graviditeten. Utskottet anser det också viktigt ur den gravidas synpunkt att de föreslagna ändringarna i praktiken möjliggör abort i ett tidigt skede, då kravet om två läkares utlåtanden slopas.

Utskottet konstaterar att den föreslagna lagändringen inte nämnvärt ändrar det nuvarande läget, eftersom aborter i regel har beviljats på sociala grunder, och tolkningen av dem har varit rätt flexibla. Juridiskt krävs ändå motiveringar av den gravida och lagstiftningen ger i princip också läkaren prövningsrätt och därmed rätt till ett nekande beslut. Ifråga om lagen är läget enligt utskottet därmed otillfredställande.

Abortlagen behöver en helhetsreform

Utskottets förslag omfattar förutom bestämmelseändringar också uppdateringar eller slopande av föråldrade begrepp. Utskottet konstaterar att lagen om avbrytande av havandeskap i flera avseenden är delvis föråldrad och anser det nödvändigt att separat omarbeta den som en helhetsreform beredd i statsrådet. Utskottet anser helhetsreformen av lagen ytterst viktig och konstaterar att den borde beredas så fort som möjligt. Grundlösningarna i den nuvarande lagen om avbrytande av havandeskap är kring 50 år gammal lagstiftning, som har ändrats lite under sin tid i kraft. Utskottet föreslår ett uttalande om helhetsreformen.

Kategorier