Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet anser det inte nödvändigt att ändra Europaparlamentets valsätt

Publicerad 25-11-2022 16:30

Stora utskottet anser det inte nödvändigt att ändra Europaparlamentets valsätt

Stora utskottet godkände vid sitt möte den 25 november ett utlåtande om Europaparlamentets resolution om reform av EU:s valakt (U 64/2022 rd). Stora utskottet ställde sig i likhet med statsrådet negativt till de centrala punkterna i förslaget, dvs. en gemensam valdag i alla EU-länder samt en alleuropeisk valkrets. Utskottet bedömer att införandet av alleuropeiska listor inte skulle öka demokratin i Europeiska unionen.


Den mest betydande ändringen i förslaget är att 28 ledamöter skulle väljas i den alleuropeiska valkretsen. Syftet med förslaget är också att stärka det s.k. spetskandidatförfarandet vid valet av EU-kommissionens ordförande. Stora utskottet ser inget behov för sådana ändringar. Stora utskottet anser att det nuvarande sättet att välja Europaparlament är ändamålsenligt och fungerande. Stora utskottet betonar att medlemsländerna måste ges tillräckligt med spelrum vid verkställandet av valet. Övernationella listor ligger inte i de små medlemsstaternas intresse, eftersom möjligheterna att få sina ledamöter valda är små. Stora utskottet stödjer inte heller stärkandet av det s.k. spetskandidatförfarandet genom ändringar i valakten. Med tanke på Finlands inflytande är det även i fortsättningen viktigt att Europeiska rådets ställning och prövningsrätt bevaras vid valet av kandidat till kommissionsordförande.

Stora utskottet beslutade också om riksdagens ståndpunkt i fråga om EU-kommissionens så kallade cyberresiliensakt (U 83/2022 rd). Stora utskottet instämde i enlighet med kommunikationsutskottets utlåtande i statsrådets ståndpunkt. Syftet med författningsförslaget är att säkerställa att produkter som innehåller digitala element tillverkas så att cybersäkerhetsaspekten beaktas. Dessutom strävar man efter att erbjuda konsumenterna bättre information om apparaternas cybersäkerhet. I dag utsätts olika typer av apparater och programvara i allt högre grad för cyberattacker. Den låga nivån på informationssäkerheten orsakar betydande kostnader och andra olägenheter, såsom äventyrande av personuppgifter.

Stora utskottet beslutade också instämma i statsrådets ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag till det s.k. direktivet om företagsansvar (U 35/2022 rd). Direktivet syftar till att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och miljöskyddet, skapa lika konkurrensvillkor för företagen i EU och undvika splittrad nationell lagstiftning.

Läs mer om behandlingen av förslaget till reform av EU:s valakt (U 64/2022)

Läs mer om behandlingen av EU-kommissionens så kallade cyberresiliensakt (U 83/2022)

Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott