Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Tre riksdagsledamöter deltog i Cosac-plenarmötet i Prag

Publicerad 15-11-2022 17:05

​Stora utskottets ordförande Satu Hassi (gröna, i mitten) och utskottets medlemmar Pia Kauma (saml) och Arto Pirttilahti (cent) representerade Finland under Cosac-plenarmötet i Prag.

Tre riksdagsledamöter deltog i Cosac-plenarmötet i Prag

Riksdagsledamöterna betonade i sina anföranden vikten av att stödja Ukraina, den gröna omställningen, en fungerande inre marknad och medborgarnas deltagande i EU-politiken. Det 68 Cosac-plenarmötet för EU-ländernas nationella parlament fördömde skarpt Rysslands angrepp på Ukraina och uttryckte sitt starka stöd för Ukraina. Cosac uppmanade i sitt ställningstagande de nationella parlamenten att förklara Rysslands nuvarande regim terroristisk. Detta motsvarar ståndpunkten Europarådets parlamentariska församling antog i oktober. 


Andra centrala teman under mötet var EU:s strategiska autonomi och det europeiska perspektivet för länderna på västra Balkan och det östliga partnerskapet. Till delegationen från riksdagens utskott hörde stora utskottets ordförande Satu Hassi (gröna) samt utskottsmedlemmarna Pia Kauma (saml) och Arto Pirttilahti (cent).

Ordföranden för stora utskottet Satu Hassi (gröna) betonade i sitt anförande att Ukraina försvarar alla européer och att den ryska armén har begått fruktansvärda krigsförbrytelser i landet samtidigt som Rysslands president förvandlar sitt land till ett stort fängelse. Hassi tog också upp behovet av att påskynda den gröna omställningen för att minska beroendet av Ryssland.

– EU:s verksamhet är nu viktig. Den gröna omställningen måste påskyndas. Det hjälper inte om vi överför energiinköp från en diktatur till en annan. Förnybar energi hjälper inte bara att lösa klimatkrisen utan också att trygga energiförsörjningen och självförsörjningen i fråga om energi, sade ordförande Hassi.

– Samtidigt som vi minskar vårt beroende av fossila bränslen från Ryssland måste vi också noggrant granska Europas övriga beroende, till exempel av Kina, sade ledamot Arto Pirttilahti (cent). 

Ledamot Pirttilahti konstaterade också att EU:s förordning om restaurering i sin nuvarande form inte är godtagbar och betonade att förslaget till förordning är alltför ensidigt och bör ändras avsevärt. I sitt anförande tog Pirttilahti dessutom upp vikten av att stödja EU:s inre marknad och investeringar i EU. 

Ledamot Pia Kauma lyfte för sin del fram vikten av EU:s enighet när det gäller att stödja Ukraina, trots att de stigande priserna allt mer tar plats i människornas tankar. Kauma betonade också medborgarnas roll i beslutsfattandet i EU.

– Vid EU:s framtidskonferens sades det att det är viktigt att engagera medborgarna i EU:s politik. Det gick emellertid tvärtom: Kommissionens makt har ökat, vilket bland annat återspeglas i förordningen om restaurering och i en ökning av antalet delegerade akter. Om och när vi vill hålla medborgarna engagerade i EU måste besluten fattas nära människorna, sade ledamot Kauma.

Konferensen Cosac för EU-ländernas parlaments EU-utskott och EU-parlamentet inrättades år 1989 för att stärka informationsutbytet mellan de nationella parlamenten och deras roll i EU:s beslutsfattande. Enligt protokollet till Lissabonfördraget får Cosac underrätta Europaparlamentet, EU-rådet och EU-kommissionen med synpunkter i alla frågor som COSAC anser lämpliga.
Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott