Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
FvUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
FvUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration
FvUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
FvUU 7/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FvUU 6/2020 rd
Statsrådets U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till särskilda åtgärder gällande de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fonden för dem som har det sämst ställt för att hantera covid-19 -krisen (investeringsinitiativ mot coronaeffekter plus)

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
49
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 18.9.2020 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
expert
Tuomas
Ylitalo
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
bilaga
specialsakkunnig
Päivi
Kiiskinen
SOSTE Finlands social och hälsa rf
verksamhetsledare
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
bilaga
vice huvudförtroendeman
Marika
Englund
Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF rf
bilaga
vice ordförande
Merja
Toijonen
Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF rf
verkställande direktör
Merru
Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
bilaga
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
bilaga
Centralförbundet för Mental Hälsa rf
Fackförbundet Pro rf
bilaga
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
bilaga
3
Övriga ärenden
Veckoplan 
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte tisdag 22.9.2020 kl 12.15 
Senast publicerat 2020-09-18 09:46:41

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckan 38/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.