Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
FvUB 15/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
FvUB 14/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
6
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Tisdag 18.2.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till förvaltningsutskottet för kännedom. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
4
Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland
Medborgarinitiativ
Merkitään valiokunnalle jaetuksi sisäministeriön toimenpideohjelma Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 20.2.2019. 
Utskottet hör: 
företrädare för initiativtagarna
Mirja-Liisa
Sulinko
företrädare för initiativtagarna
Saila
Al-Jewari
bilaga
jurist, dataskyddsansvarig
Hannele
Svanström
Brottspåföljdsmyndigheten
bilaga
justitieråd
Taina
Pyysaari
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
förvaltningsrättsdomare
Klaus
Järvinen
Helsingfors förvaltningsdomstol
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
inrikesministeriet
Amnesty International Finländska sektionen rf
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
finansministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Subsidiaritetsförfarande
Det antecknas att inga subärenden är aktuella i utskottet. 
7
Övriga ärenden
Otetaan vastaan korkeimman hallinto-oikeuden kutsu tiistaina 10.3.2020 klo 17.00. 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 20.2.2020 klo 12.00. 
Senast publicerat 2020-02-17 14:52:41

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 8—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi