Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
FvUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Riksdagsdokument
FvUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Riksdagsdokument
FvUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Riksdagsdokument
FvUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Riksdagsdokument
FvUB 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Riksdagsdokument
FvUB 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
61
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 4.12.2020 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 27.11.2020. 
Allmän debatt. 
6
SOTE-uudistus
Utskottets eget ärende
Päätetään kuulla asiantuntijoita asiassa. 
7
Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland
Medborgarinitiativ
Antecknas ha utdelats till utskottet: Eduskunnan sisäisen tietopalvelun vastaus hallintovaliokunnan tietopyyntöön. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Antecknas ha utdelats till utskottet: sihteerin täydennysehdotuksia mietintöluonnokseen. 
Allmän debatt. 
8
Övriga ärenden
Veckoplan 
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 8.12.2020 kl 12.15. 
Senast publicerat 2020-12-04 08:55:16

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.