Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Riksdagsdokument
FvUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagsdokument
FvUB 29/2020 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagsdokument
FvUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
FvUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
FvUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FvUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-352501

Tisdag 9.3.2021 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 10/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 6—25/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.