Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Riksdagsdokument
FvUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Riksdagsdokument
FvUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 2/2015 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Riksdagsdokument
FvUU 1/2015 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
20
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Måndag 6.4.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Reglering av utskottsplatser
Antecknas att vid fyllnadsvalet till utskotten 3.4.2020 har till ersättare av lagutskottet valts ledamot M Kari, Malm, Antikainen, Ronkainen, Tolvanen, Aittakumpu, Lohi, Forsgrén och Bergqvist. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Regeringens proposition
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 4/2020 rd. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
Förberedande debatt fortsätter. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 12.30
konsultativ tjänsteman
Matti
Sillanmäki
finansministeriet
bilaga
utvecklingschef
Jukka
Hakola
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Subsidiaritetsförfarande
Det antecknas att inga subärenden är aktuella i utskottet. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 9.4.2020 kl 9.00. 
Senast publicerat 2020-04-03 16:37:24

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet

Veckoplan för veckan 15/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet

Mötesplan för veckorna 15—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi