Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
LaUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
LaUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
LaUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
LaUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

 Senaste utlåtanden

LaUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
LaUU 6/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
LaUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
27
2020 rd
Lagutskottet
Tisdag 22.9.2020 kl. 10.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Lena
Andersson
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Elina
Nyholm
justitieministeriet
En informell debatt om frågan förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 23.9.2020 kl. 9.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-09-21 14:34:56

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 39—41/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.