Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Riksdagsdokument
LaUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsdokument
LaUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Riksdagsdokument
LaUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

Riksdagsdokument
LaUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

 Nästa möte

Riksdagsdokument
LaUD 107/2022 rd

Tisdag 29.11.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—49/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.