Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
LaUB 6/2022 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Riksdagsdokument
LaUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn, samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
LaUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 18/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
LaUU 16/2022 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
LaUU 14/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

 Nästa möte

Riksdagsdokument
LaUD 59/2022 rd

Onsdag 25.5.2022 kl. 9.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 21/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 21/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.