Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
LaUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
LaUU 6/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)
LaUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
5
2020 rd
Lagutskottet
Tisdag 18.2.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande 
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
4
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till lagutskottet för kännedom. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess om innehållet i den promemorian "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106). 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet hör: statsrådets kansli och justitieministeriet 
5
Statsrådets utredning: Konsekvenser av Förenade kungarikets utträde ur EU för generaladvokaterna vid Europeiska unionens domstol
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till lagutskottet för kännedom. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet hör: statsrådets kansli och justitieministeriet 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Förberedande debatt inleds. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Anne
Kohvakka
justitieministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Tiina
Ferm
inrikesministeriet
bilaga
jurist
Tuomas
Vesterbacka
Brottspåföljdsmyndigheten
bilaga
kriminalinspektör
Arto
Tuomela
centralkriminalpolisen
bilaga
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 19.2.2020 klo 9.30. 
Senast publicerat 2020-02-17 13:44:22

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 8—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi