Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Riksdagsdokument
LaUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Riksdagsdokument
LaUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Riksdagsdokument
LaUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Riksdagsdokument
LaUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
LaUU 16/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
LaUU 17/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

 Nästa möte

Riksdagsdokument
LaUD 26/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 43/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.