Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Riksdagsdokument
KoUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet

Riksdagsdokument
KoUB 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Riksdagsdokument
KoUU 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
KoUU 4/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
15
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Onsdag 1.4.2020 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (ändring av den s.k. slotförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Utskottet hör: 
trafikråd
Kimmo
Kiiski
kommunikationsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
inrikesministeriet
bilaga
finansministeriet
bilaga
miljöministeriet
bilaga
Utbildningsstyrelsen
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Riksomfattande handikapprådet
bilaga
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
bilaga
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
bilaga
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
bilaga
Helsingfors stad
bilaga
Rovaniemi stad
bilaga
Lapland Safaris Oy
bilaga
Automobilförbundet rf
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Linja-autoliitto
bilaga
Turism- och Restaurangförbundet rf
bilaga
Cykelförbundet rf
bilaga
Finlands Bilskoleförbund rf
bilaga
Finlands Speditions- och Logistikförbund rf
bilaga
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
bilaga
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Suomen Motoristit ry
bilaga
Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund r.y.
bilaga
Suomen Taksiliitto ry
bilaga
Vägföreningen i Finland rf
bilaga
Privata Besiktningsställenas Förbund rf
bilaga
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
7
Övriga ärenden
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön listaus kevään ja syksyn 2020 hallituksen esityksistä. 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-04-01 08:28:39

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet

Veckoplan för veckan 15/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet

Mötesplan för veckorna 15—27/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi